15 października 2004

Z Mazowsza

O pieniądze z UE

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – SPZOZ w Mińsku Mazowieckim złożył wniosek o dofinansowanie wyposażenia szpitala w aparaturę i sprzęt medyczny wartości 2612 tys. zł.
Wielkość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR – Priorytet 3 – nie może przekroczyć 75 proc. wartości projektu (kosztów kwalifikowanych projektu). W ramach tego priorytetu można uzyskać dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa (Ministerstwo Gospodarki i Pracy) w wysokości do 10 proc. kosztów. Pozostałe środki muszą pochodzić z budżetu powiatu.

Pieniądze na płoński szpital

2300000 zł, które powiat płoński uzyskał z Kontraktu Wojewódzkiego, zostaną przeznaczone na rozbudowę szpitala w Płońsku. Jak poinformowały władze powiatu, dzięki własnemu wkładowi finansowemu i środkom z budżetu państwa, do końca 2004 roku zostanie zakończony kolejny etap rozbudowy płońskiego szpitala. Tym samym podniesie się standard świadczonych w nim usług.

Badanie sprawozdania w Piasecznie

Rada powiatu piaseczyńskiego zdecydowała, że z uwagi na trudną sytuację finansową SZPZOZ w Piasecznie zostanie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego szpitala. Wykona je biegły rewident. Jak podają władze powiatu, badanie obejmować będzie pierwsze półrocze 2004 r. Wniosek w tej sprawie składał dyrektor SZPZOZ Andrzej Szyrwiński. Wynik badania pozwoli radzie powiatu na zapoznanie się z obecnym stanem finansowym placówki.

Kredyt na długi w Konstancinie

Sejmik województwa mazowieckiego udzielił w lipcu poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Kommunalkredit Austria AG przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa – Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie.
Poręczenie zostało udzielone na 11 lat (od 2004 do 2015 roku włącznie). Obejmuje ono kapitał podstawowy – 24000000 zł, oraz odsetki
– 10945802 zł; łącznie – 34945802 zł. Jak napisały w uzasadnieniu władze wojewódzkie, kredyt umożliwi realizację programu restrukturyzacji placówki. Zakłada on: poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz osiągnięcie poziomu odpowiadającego standardom międzynarodowym, rozwijanie świadczenia usług medycznych, stabilizację funkcjonowania Centrum poprzez wdrożenie modelu finansowej obsługi zadłużenia i bieżącej działalności, racjonalizację ponoszonych kosztów – wdrożenie systemu monitorowania kosztów na poszczególnych stanowiskach, podnoszenie efektywności wykorzystania inwestowanych środków w drodze opracowywania procedur postępowania oraz prowadzenie dynamicznej polityki kadrowej.
Realizacja powyższych celów uzależniona jest od zaciągnięcia przez Centrum kredytu długoterminowego, który zostanie przeznaczony na uregulowanie zobowiązań powstałych w latach 1998-2002. Rada Społeczna placówki pozytywnie zaopiniowała czynności podjęte przez dyrektora w celu pozyskania środków finansowych w formie kredytu bankowego. Zobowiązania placówki powstały, zdaniem władz wojewódzkich, na skutek zbyt niskich kontraktów na usługi zdrowotne. W 2003 roku po raz pierwszy Centrum osiągnęło dodatni wynik finansowy na działalności operacyjnej. Obsługa i konieczność regulowania powstałego w ubiegłych latach zadłużenia obciąża wynik finansowy i jednocześnie uniemożliwia planowe zaopatrywanie ośrodka w niezbędne towary i usługi oraz modernizację bazy leczniczej.

Szkoła w szpitalu

Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na użyczenie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie pomieszczeń o powierzchni użytkowej 180 m2 na parterze budynku ciechanowskiego szpitala, na potrzeby studentów. Umowa użyczenia może zostać zawarta na 5 lat.

Wyróżnienie za plakat

Podczas Międzynarodowych Biennale Plakatu, co dwa lata organizowanego w Warszawie, wyróżniono plakat zaprojektowany z okazji 100-lecia Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie w Ząbkach. Otrzymał on brązowy medal w kategorii plakatów ideowych. Autorem projektu jest młody twórca ze Śląska, absolwent ASP w Katowicach – Sebastian Kubica.

Na zdrowie warszawiakom

72 tysiące warszawiaków, którzy ukończyli 65 lat, skorzysta jesienią z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie – podała Rzeczpospolita. Na cel ten miasto przeznaczyło 1,1 mln zł. Ruszy też miejski program opieki nad przyszłymi matkami – za pieniądze przyznane przez Radę Warszawy. Miasto sfinansuje też zwiększenie o 25 proc. liczby miejsc dla osób cierpiących na choroby psychiczne w domach pomocy społecznej.
Dzięki 640 tys. zł z budżetu miejskiego ruszy program profilaktyczny dla kobiet w ciąży „Zdrowie, Mama i Ja”. Przyszłe matki będą mogły skorzystać z dodatkowych badań, np. testów na HIV. Programy szczepień dla najstarszych i badań dla kobiet w ciąży zostaną przeprowadzone w przychodniach miejskich. Radni ustalili też, że podpiszą umowy z powiatem nowodworskim o współfinansowaniu budowy domu opieki społecznej dla osób chorych psychicznie w Nasielsku. W Warszawie jest tylko jedna taka placówka – przy ul. Tułowickiej, dla 200 chorych. Powiatowi nowodworskiemu zabrakło pieniędzy na dokończenie domu dla 120 osób. Stolica wyłoży na tę budowę 2,5 mln zł. Otrzyma w zamian 50 miejsc w nowym ośrodku. Ü

Kolumnę redaguje Anna KACZMAREK

Archiwum