17 listopada 2004

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

APEL
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2004 R.
DO RADY MINISTRÓW
W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY
O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyraża głębokie zaniepokojenie przedłużającymi się pracami legislacyjnymi nad ustawą O pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zmianie niektórych ustaw.

W sytuacji zaostrzającego się kryzysu finansowego większości placówek ochrony zdrowia oraz narastającego niezadowolenia środowiska lekarskiego i innych środowisk medycznych z tempa wprowadzanych zmian systemowych – dalsze odsuwanie w czasie uchwalenia ustawy grozi, naszym zdaniem, trudnymi do wyobrażenia konsekwencjami natury zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej. Opóźnianie działań w rozwiązaniu problemu zadłużenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu zobowiązań tzw. ustawy 203 doprowadzi do sytuacji, w której wizja masowej upadłości szpitali stanie się ponurą rzeczywistością.

Jednocześnie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyraża poparcie dla propozycji zgłoszonych przez ministra zdrowia, w szczególności zaś dotyczących fakultatywności przekształceń zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej.

Stwierdzamy, że przewidziana w projekcie ustawy obligatoryjność przekształceń publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej została przyjęta przez środowisko medyczne zdecydowanie negatywnie. Nie kwestionując zasadności i celowości przekształceń, uważamy, że zmiana statusu prawnoorganizacyjnego publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest zmianą radykalną i powinna być wprowadzana w sposób przemyślany i ostrożny, zwłaszcza że obecna sytuacja ekonomiczna wielu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przesądza o tym, że nie spełnią one kryteriów, które mają stanowić wymóg przekształcenia ich w spółki. Uważamy zatem, że przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej nie powinno być wymogiem warunkującym otrzymanie przez te zakłady pomocy publicznej.

Archiwum