20 listopada 2004

NIK o listach leków refundowanych

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli dotyczącej tworzenia wykazu leków refundowanych w okresie: maj 2001 r. – listopad 2003 r.

Stwierdzono nieprawidłowości, łamanie prawa i zaistnie nie warunków sprzyjających korupcji. Zdaniem Piotra Kownackiego, wiceprezesa NIK, bałagan w procesie tworzenia list leków refundowanych zakończył się dopiero po objęciu funkcji ministra przez Marka Balickiego.

Przed wprowadzeniem ustawy o cenach (5.07.2001 r.) „nie było – i minister nie podjął – żadnych działań zmierzających do ograniczenia uznaniowości decyzji o umieszczaniu preparatów w wykazach leków refundowanych, w wyniku czego zarówno kasy chorych, jak i pacjenci ponosili wyższe wydatki na leki”. Po wprowadzeniu ww. ustawy nie były przestrzegane jej przepisy dotyczące zasad i procedur ustalania cen na produkty lecznicze i wyroby medyczne, jak również sposobu składania wniosków o umieszczenie ich w wykazach leków refundowanych. Zastrzeżenia NIK dotyczyły także powołania zespołu ds. refundacji i powierzenia mu zadań ustawowo przypisanych międzyresortowemu zespołowi ds. gospodarki lekami. Również przeniesienie obsługi organizacyjno-technicznej tego zespołu – z Departamentu Polityki Lekowej w MZ do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – NIK uznał za sprzyjające korupcji. W procesie rejestracji i przedłużania ważności wpisu leków i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu
w kraju nie przestrzegano obowiązujących przepisów, co prowadziło m.in. do bałaganu i nierównego traktowania firm farmaceutycznych.

Minister zdrowia Marek Balicki
zapowiedział na konferencji, że do końca roku nastąpią zmiany w zasadach refundacji leków. Jedną z nich ma być konsekwentne oddzielenie procesu rejestracji od refundacji leków. „Po pierwsze, należy oddzielić proces rejestracji leków od refundacji. W tym celu konieczne będą zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych w kierunku ustanowienia go organem administracji centralnej” – poinformował M. Balicki, odnosząc się do raportu NIK na temat refundacji leków.
Drugą zmianą w zasadach refundacji leków, planowaną przez resort zdrowia, jest zebranie w jednym akcie prawnym spraw związanych z ustalaniem wykazów leków refundowanych, limitów cenowych oraz cen urzędowych. Minister zadeklarował doprowadzenie do większej przejrzystości zasad przy tworzeniu list leków refundowanych. „Chcemy, aby rozporządzenia w sprawie zmian w wykazach list leków refundowanych czy zmian wysokości cen leków ukazywały się tak często, jak jest to potrzebne”. Min. Balicki poinformował również, że od sierpnia prowadzona jest kontrola w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych.
W pierwszej połowie przyszłego roku resort planuje powołanie Agencji Oceny Technologii Medycznej, która będzie zajmować się standaryzacją procedur medycznych. Ü

Archiwum