22 grudnia 2004

Nowe przepisy prawne

I. 15 września 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 200, poz. 2061.

II. 24 września 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r.
w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 197, poz. 2034.

Plan uwzględnia wpływ specyfiki zadań wykonywanych przez ubezpieczonych zaliczonych do służb mundurowych na: wzrost ryzyka zdrowotnego dla określonych grup ubezpieczeniowych oraz na sposoby realizacji świadczeń zdrowotnych.
Część diagnostyczna planu zawiera charakterystykę sytuacji zdrowotnej ubezpieczonych i członków rodzin, w tym strukturę wg wieku i płci w podziale na województwa, stan zdrowia, czynniki ryzyka zdrowotnego (czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne środowiska oraz warunki psychospołeczne) oraz działania profilaktyczne.

Część planistyczna planu zawiera:

– określenie potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych i członków rodzin oraz warunków należytego zaspokojenia tych potrzeb,
– priorytety ustalone wspólnie przez MON, ministra sprawiedliwości i MSWiA w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych i członków rodzin,
– najważniejsze długoterminowe i krótkoterminowe cele zdrowotne oraz sposoby ich osiągania,
– opis sposobu realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających ze specyfiki zadań,
– określenie planowanych zmian dot. zakładów opieki zdrowotnej wykonujących zadania w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych zaliczonych do służb mundurowych oraz świadczenia zdrowotne na rzecz tych ubezpieczonych związane z realizacją zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

III. 1 października 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 202, poz. 2079.

Badanie lekarskie cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy obejmuje ogólną ocenę stanu jego zdrowia. Przy wykonywaniu badania lekarz zwraca szczególną uwagę na możliwość wystąpienia zakażenia albo choroby zakaźnej lub narażenia na czynniki zakaźne wywołujące te zakażenia albo choroby.
Badanie lekarskie jest wykonywane: – w zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez MSWiA, a jeżeli nie jest to możliwe, w innym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca,
– w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

W uzasadnionych przypadkach lekarz przeprowadzający badanie lekarskie nakazuje poddanie cudzoziemca badaniom diagnostycznym, w tym badaniom laboratoryjnym krwi, wydzielin lub wydalin w kierunku zakażenia HIV, krętkiem bladym, błonicą, cholerą, czerwonką, durem brzusznym, durami rzekomymi A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w kierunku nagminnego porażenia dziecięcego oraz w kierunku gruźlicy – w celu wykluczenia chorób zakaźnych lub określenia ich aktywności albo nosicielstwa.

IV. 1 października 2004 r. weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

V. 23 października 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 219, poz. 2230.

Przy dokonywaniu wpisów w dokumentacji medycznej dot. czasu trwania ciąży, poronień, urodzeń żywych i zgonów płodów stosuje się kryteria oceny określone w załączniku do rozporządzenia.
Historia choroby w dokumentacji szpitalnej zawiera dodatkowo pisemne oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku jego śmierci, ze wskazaniem osoby upoważnionej, albo pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
Do historii zdrowia i choroby stanowiącej dokumentację zakładu udzielającego świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych można dołączyć kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, z podpisami, lub kopie innych dokumentów medycznych przedstawionych przez pacjenta oraz adres wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu przedstawiciela ustawowego pacjenta, opiekuna lub osoby uprawnionej przez pacjenta do otrzymywania informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.
Do wym. historii zdrowia i choroby dołącza się pisemne oświadczenie pacjenta oraz upoważnienie do uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci pacjenta, ze wskazaniem osoby upoważnionej, albo pisemne oświadczenie pacjenta o braku takiego upoważnienia.
Koszty sporządzania wyciągów, odpisów lub kopii jednej strony dokumentacji medycznej nie mogą przekraczać 0,0001 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS w Monitorze Polskim.

VI. 23 października 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 września 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 219, poz. 2231.


mec. Beata KOZYRA-ŁUKASIAK
Autorka jest radcą prawnym
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum