19 grudnia 2004

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Bezprawne ubezwłasnowolnienie
Rzecznik Praw Obywatelskich we wrześniu br. zwrócił się do prezesa Rady Ministrów o interwencję w sprawie ubezwłasnowolniania dorosłych, niesprawnych intelektualnie dzieci.
Zdaniem RPO, organy rentowe, w związku
z wypłatą rent socjalnych, bezprawnie wymuszają na rodzicach tych dzieci przeprowadzanie procedury ich ubezwłasnowolnienia.
Rzecznik od kilku miesięcy prowadzi korespondencję w tej sprawie z prezesem ZUS oraz ministrem polityki społecznej. Realizowana obecnie pozaprawna praktyka wymuszania na rodzicach przeprowadzenia procedury ubezwłasnowolnienia nie prowadzi do osiągnięcia celu, który chce realizować prezes ZUS i organy rentowe – uważa RPO. Cel ten to uniemożliwienie przejęcia renty przez rodziny, które nieprawidłowo sprawują opiekę nad niepełnosprawnym. Tymczasem zainicjowanie przez członka takiej rodziny postępowania
o ubezwłasnowolnienie – w większości przypadków doprowadza do przejęcia przez niego roli opiekuna prawnego osoby, nad którą sprawował dotychczas faktyczną opiekę.
Według RPO, pomoc udzielana osobie pełnoletniej, ale niepełnosprawnej intelektualnie, potrzebującej pomocy w prowadzeniu swoich spraw, nie musi przejawiać się w próbach
jej ubezwłasnowolnienia.

Ograniczenia dla pracowników NFZ
Rzecznik Praw Obywatelskich w październiku br. zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie ograniczeń w podejmowaniu zatrudnienia
u innego pracodawcy przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.
Do RPO zwrócił się Zarząd Związku Zawodowego „Powszechne Ubezpieczenie”, wnosząc o kontrolę przepisu art. 112 ust. 2 ustawy
z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Według RPO, przepis ten zakłada, że pracownicy NFZ, niezależnie od ograniczeń przewidzianych w ust. 1, nie mogą podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy oraz prowadzić działalności gospodarczej bez zgody prezesa Funduszu. Zdaniem Zarządu Związku, przepis ten wprowadza zbyt restrykcyjne ograniczenia, nieprzewidziane dla pracowników innych funduszy o podobnym znaczeniu. W ocenie Związku kwestionowany przepis narusza zasady konstytucyjne.
W opinii RPO, zarzuty te wymagają szczegółowego zbadania, ponieważ powstaje wątpliwość co do zachowania zasady proporcjonalności między dobrem chronionym (interesem publicznym) a dobrem podlegającym ograniczeniu (prawami jednostki).

AK

Archiwum