2 stycznia 2005

Lekarze i działalność gospodarcza

W związku z wejściem w życie 21 sierpnia 2004 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – lekarze prowadzący praktyki lekarskie zobowiązani są uzyskać ponownie wpis do rejestru działalności gospodarczej w urzędzie gminy, na obszarze której mają stałe miejsce zamieszkania, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wpis powinni przekazać Komisji ds. Praktyk Lekarskich ORL w Warszawie.

Zgodnie z przepisem art. 601 § 1 kodeksu wykroczeń, kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Ładysław NEKANDA-TREPKA
zastępca sekretarza ORL

Archiwum