3 stycznia 2005

Nowe przepisy prawne

I. 29 października 2004 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 28 października 2004 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 14, poz. 128.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane wg kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Świadczeniodawca ustala kolejność udzielania świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy oraz uzasadnia przyczynę wyboru tego terminu. Zadaniem zespołu jest opracowanie projektu kryteriów medycznych, którymi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących, uwzględniającego aktualną wiedzę medyczną.
Zespół dokona analizy rozwiązań przyjętych w tym zakresie w wybranych krajach Unii Europejskiej i innych krajach, uzgodni opinie i założenia z przedstawicielami właściwych środowisk, dokona analizy proponowanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz zgromadzi materiały, na podstawie których opracowane zostaną ww. kryteria medyczne.

II. 1 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2004 w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 169, poz. 1781.

Rozporządzenie określa dane objęte wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, wzór tego rejestru i tryb dokonywania w nim wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, zakład opieki zdrowotnej może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Rejestr jest jawny i dostępny do wglądu dla osób trzecich. Rejestr zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa prowadzi wojewoda. Rejestr zakładów opieki zdrowotnej, utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię medyczną prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych prowadzi minister zdrowia.
Rejestr zakładów opieki zdrowotnej prowadzony jest w systemie teleinformatycznym RZOZ. Wpis do rejestru polega na umieszczeniu za pomocą wymienionego systemu danych w elektronicznej bazie danych rejestrowych oraz ich prezentacji w sieci Internet, w witrynie internetowej wskazanej przez administratora centralnego (jednostka wyznaczona przez ministra zdrowia). Umieszczanie danych w elektronicznej bazie danych rejestrowanych odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia internetowego oraz wymaga dołączenia podpisu elektronicznego.
Administrator centralny zapewnia organom rejestrowanym dostęp do wymienionego systemu na potrzeby wykonywania przez organy zadań związanych z prowadzeniem rejestru.
Wniosek o wpis do rejestru składa jego kierownik. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Do wniosku dołącza się:

  1. wykaz jednostek organizacyjnych zakładu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  2. wykaz komórek organizacyjnych zakładu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  3. kopie dokumentów stwierdzających spełnianie przez zakład wymagań określonych w art. 9-11 ustawy, a w szczególności: a) akt o utworzeniu zakładu, b) wypis z właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, c) statut zakładu, d) dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym prowadzona będzie działalność zakładu, e) postanowienie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu, f) oświadczenie podmiotu tworzącego zakład, w którym wskazany jest kierownik zakładu, oraz jego oświadczenie o przyjęciu obowiązków, g) uchwałę lub zarządzenie o powołaniu rady społecznej, jeżeli ustawa nakłada obowiązek jej powołania;
  4. kopie dokumentów potwierdzających przyznanie numeru REGON oraz NIP.

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru składa podmiot, który utworzył zakład. Wniosek oraz załączniki składane są w formie dokumentów pisemnych.
Od 1 grudnia 2005 r. dane objęte wpisem na podstawie wymienionych wniosków, składający wniosek przekazuje również drogą elektroniczną do elektronicznej bazy danych rejestrowych.
Przekazanie danych odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego RZOZ z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia internetowego oraz podpisu elektronicznego. Administrator centralny zapewnia warunki techniczne umożliwiające:

  1. wykorzystanie systemu teleinformatycznego RZOZ w sposób, o którym mowa wyżej;
  2. od 1 grudnia 2005 r. nieodpłatne przydzielenie zakładom i utrzymanie skrzynki poczty elektronicznej do czasu wykreślenia z rejestru oraz wspomaganie procesu dystrybucji podpisów elektronicznych.

Zakład wpisany do rejestru na podstawie dotychczasowych przepisów jest obowiązany w terminie do 30 czerwca 2005 r. złożyć wniosek o wpis zmian w rejestrze w zakresie danych, zmienionych rozporządzeniem lub dotychczas nieobjętych wpisem do rejestru.

III. 1 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170, poz. 1797.

IV. 4 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 247, poz. 2481.

Wykaz zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych

Rodzaj zabiegu:

Ě Pobieranie każdego rodzaju materiału niezbędnego do wykonania badania laboratoryjnego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
Osoby uprawnione do wykonania zabiegu – mające prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację w dziedzinie przydatnej do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej

Ě Pobieranie krwi żylnej z żył obwodowych kończyn zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Pobieranie krwi włośniczkowej z opuszki palca i palucha, z piętki i płatka ucha zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Pobieranie wymazów z powłok skórnych, gardła, przewodu słuchowego zewnętrznego, przedsionka nosa, worka spojówkowego i odbytu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Zeskrobiny z paznokci i skóry, pobieranie włosa.
Osoby uprawnione do wykonania zabiegu – Diagnosta laboratoryjny; Licencjat na kierunku analityka medyczna; Technik analityki medycznej V. 4 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określania kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, opublikowane
w Dzienniku Ustaw nr 247, poz. 2482.

Załącznik do rozporządzenia określa kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.
Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy wymienione w załączniku, które nie spełniają wymienionych w nim wymagań, mogą być zatrudnione na tych stanowiskach do czasu uzupełnienia wykształcenia, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

VI. 1 stycznia 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określania wysokości opłat za krew i jej jednostki w 2005 r., opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 218, poz. 2216.

VII. 1 stycznia 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia
w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, opublikowane w Dzienniku Ustaw
art. 231, poz. 2327.

VIII. 25 listopada 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, opublikowane
w Dzienniku Ustaw nr 251, poz. 2517.

Zakład opieki zdrowotnej, który nie zrealizował programu dostosowania zakładu do wymagań określonych w § 6 ust. 4 rozporządzenia MZiOS z dnia 21 września 1992 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 74, poz. 366 ze zmianami) w terminie nie dłuższym niż dziesięć lat od dnia wpisania do rejestru, a termin jego realizacji upłynął albo upłynie przed 30 czerwca 2005 r., może prowadzić działalność, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2005 r.

IX. 25 listopada 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 251, poz. 2518.

Zakład opieki zdrowotnej, który nie zrealizował programu dostosowania pomieszczeń i urządzeń, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 94, poz. 1098), a termin jego realizacji upłynął albo upłynie przed 30 czerwca 2005 r., może prowadzić działalność, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2005 r.

X. 3 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 251, poz. 2514.

XI. 3 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 251, poz. 2515.

XII. 3 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do inplantacji, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 251, poz. 2516.

mec. Beata KOZYRA-ŁUKASIAK
Autorka jest radcą prawnym Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum