5 stycznia 2005

Prawo pacjenta do informacji

Pod koniec listopada 2004 r. odbyła się w Katowicach konferencja „Prawo pacjenta
do informacji”, zorganizowana przez Komisję ds. Etyki Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Celem postawionym przez organizatorów było skonfrontowanie doświadczeń praktyki medycznej z aktualnym stanem prawnym, w szczególności z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Przy okrągłym stole zasiedli lekarze, prawnicy, etyk i socjolog. Konferencję prowadził przewodniczący Komisji ds. Etyki ŚIL dr Stanisław Wencelis.
Wprowadzeniem do dyskusji były dwa referaty. Dr Wencelis przedstawił, z punktu widzenia lekarza, ewolucję stosunków: pacjent – lekarz w ciągu ostatnich trzydziestu lat, drogę od paternalizmu do medycyny partnerskiej.
Prof. Teresa Dukiet-Nagórska zaś omówiła zmiany zachodzące w polskim prawie medycznym.
Przyczynkiem do dyskusji były m.in. zagadnienia dotyczące zakresu, sposobu, czasu przekazywania informacji, udzielania ich osobom innym niż pacjent. Zastanawiano się, w jakim stopniu udzielanie informacji ma wynikać z inicjatywy lekarza, omawiano także problemy języka używanego w rozmowie z pacjentem. Eksperci zwracali uwagę na potrzebę szczególnego traktowania prawa do informacji
– wynika to z obowiązku lekarza, którego uchylenie, co do zasady, leży w gestii pacjenta. Wskazywano, że nie można, w razie wątpliwości, powstrzymywać się od udzielania informacji pacjentowi, nawet powołując się na jego dobro. Wzbudziło to szczególne emocje w trakcie omawiania kwestii tzw. alternatywnych metod leczenia. Zwrócono też uwagę na to, że ustawa nie zobowiązuje lekarzy do informowania dzieci, ku czemu skłaniali się obecni na sali pediatrzy. Rozważano również zagadnienia związane ze stomatologią i psychiatrią. Podkreślono użyteczność pisemnego dokumentowania każdego aktu informowania.
W szczegółowych kwestiach omawianych na listopadowej konferencji należy kontaktować się ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach.
Przewodniczący Komisji ds. Etyki ŚIL zapowiedział wiosną kolejne spotkanie.

Filip NIEMCZYK

Archiwum