14 stycznia 2005

Z prac Rady Społecznej MOW NFZ w latach 2003-2004

Z przewodniczącym Rady Społecznej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Ryszardem MAJKOWSKIM, rozmawia Małgorzata Skarbek

– Na czym koncentrowały się prace Rady w 2003 i 2004 r.?

– W trakcie 13 posiedzeń rozpatrywaliśmy i pozytywnie zaopiniowaliśmy Wojewódzkie Plany Zdrowotne na lata 2004-2005, opracowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, oraz Plany Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych. Dwukrotnie analizowaliśmy ilość, treść oraz sposób rozpatrywania skarg wpływających od pacjentów do MOW NFZ i jego delegatur.
Wiele razy spotykaliśmy się z dyrektorem Mazowieckiego Oddziału NFZ, który informował nas o przygotowaniach i przebiegu konkursów ofert na 2004 i 2005 r., o działaniach w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w 2003 r., o zamierzeniach na rok 2004 oraz działaniach mających na celu złagodzenie uciążliwości ponoszonych przez pacjentów, a związanych z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne. Rozważaliśmy również skutki finansowe wynikające z realizacji umowy z Porozumieniem Zielonogórskim, przygotowania do wypełniania nowych obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz finansowanie nocnej medycznej pomocy wyjazdowej.
Spotkaliśmy się również z przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego Tadeuszem Nalewajką. Rozmawialiśmy o przyczynach protestu starostów, niegodzących się z wysokością nakładów finansowych dla szpitali powiatowych.
Dyskutowaliśmy na temat projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wcześniej zapoznaliśmy się z opiniami przesłanymi z Mazowsza. Analizowaliśmy również wystąpienie prof. Zbigniewa Religi dotyczące przygotowanego przez jego zespół projektu reformy ochrony zdrowia.

– Czy Rada zajmowała się – tak trudnym w naszym województwie – tematem lecznictwa wysokospecjalistycznego i świadczeń udzielanych pacjentom spoza Mazowsza?

– Dokonaliśmy analizy finansowania przez MOW NFZ wysokospecjalistycznych jednostek służby zdrowia, korzystając z informacji: prof. Tadeusza Styczyńskiego, kierownika Kliniki Spondyloneurochirurgii i Neurologii Instytutu Reumatologii w Warszawie, na temat leczenia chorób kręgosłupa, prof. Wojciecha Rowińskiego, kierownika Kliniki Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie, nt. chirurgicznego leczenia otyłości, prof. Ewy Helwich o świadczeniach z zakresu wczesnej interwencji u dzieci z upośledzeniami, Pawła Baranowskiego, dyrektora Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie.
Bardzo ważna była dyskusja obejmująca analizę strukturalną, ilościową i wartościową świadczeń zdrowotnych udzielanych przez MOW NFZ mieszkańcom województwa i pacjentom z innych województw przez mazowieckie placówki służby zdrowia, w tym głównie instytuty i kliniki warszawskie. Posiedzenie odbyło się z udziałem parlamentarzystów z Mazowsza, przedstawicieli instytutów i klinik oraz samorządu. Materiały stanowiące przedmiot dyskusji oraz uchwalony apel zostały przekazane ministrowi zdrowia i prezesowi NFZ.

Archiwum