24 stycznia 2005

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje Mirosław WĄSIK

Jubileusz Fundacji „Oddychanie”
Rozmowa z dr. n. med. Wojciechem SZAFRAŃSKIM, twórcą Fundacji „Oddychanie”, ordynatorem Oddziału Pulmonologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Fundacja rozpoczęła działalność 15 lat temu – w czasach, gdy tego typu inicjatywy stanowiły rzadkość w dziedzinie ochrony zdrowia. Skąd pomysł, aby tworzyć fundację?

– Chcieliśmy pomagać placówkom medycznym w finansowaniu nowatorskich przedsięwzięć. Dzięki naszemu wsparciu pewne inicjatywy mogły zostać zrealizowane – fundacja wspierała wyposażanie lecznic w sprzęt medyczny, organizowanie zjazdów naukowych, udział w szkoleniach i publikację dorobku naukowego lekarzy z regionu radomskiego. Wprowadzaliśmy rozwiązania, które przed laty wykraczały poza standardowe sposoby leczenia, np. nieinwazyjne formy wspomagania oddychania – zamiast oddychania za pomocą respiratorów. W ciągu minionych 15 lat fundacja wspierała działania dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób płuc.

Jakie formy działania przyjęła fundacja?

– Do stałych form należą coroczne zjazdy naukowe lekarzy (znane jako Dzień Pneumonologiczny), Szkoła Chorych na Astmę oraz wydawanie Radomskiego Rocznika Lekarskiego. Do niedawna fundacja przyznawała również doroczne nagrody osobom i firmom, które przyczyniły się do poprawy poziomu czystości środowiska naturalnego oraz eliminacji przyczyn chorób płuc. Niestety, z przyczyn ekonomicznych przyznawanie nagród musieliśmy czasowo zawiesić. Jeżeli zaś chodzi o doraźne formy działalności, to jest to głównie pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt medyczny, darowizny leków oraz pomoc w organizowaniu imprez i wyjazdów rehabilitacyjnych – głównie dla dzieci z niezamożnych rodzin.

Taka działalność kosztuje. Skąd bierzecie pieniądze?

– Opieramy się na pracy społecznej, za którą nie musimy płacić. W działalność fundacji jest zaangażowanych wielu lekarzy z różnych placówek medycznych. Z dużego grona osób wspomnę chociażby dr dr: Roberta Wiraszkę, Urszulę Czechowską, Mariusza Korzeniowskiego, Pawła Kozerę, Wojciecha Papiewskiego, Wojciecha Boguckiego. Fundacja korzysta również ze wsparcia Oddziału Pulmonologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Nasza praca nie byłaby jednak możliwa bez pomocy finansowej wielu osób (w tym lekarzy), którzy przekazują darowizny na działalność Fundacji „Oddychanie”.

Radomski Rocznik Lekarski
Ukazał się dziewiąty numer Radomskiego Rocznika Lekarskiego. Periodyk prezentuje dorobek naukowy lekarzy dawnego województwa radomskiego.

Jak napisali we wstępie redaktorzy publikacji, dr Wojciech Szafrański i dr Robert Wiraszka, bieżący tom RRL jest w znacznym stopniu związany tematycznie z X Naukowym Zjazdem Lekarzy Ziemi Radomskiej, który odbył się w maju 2004 r. i był poświęcony medycynie XXI wieku. „Zwróciliśmy się do wybranych ponad 40 naszych Kolegów, aby w nawiązaniu do tematu zjazdu zechcieli zaprezentować stopień wdrożenia postępów medycyny do radomskiego lecznictwa. Przypomniane miały być osiągnięcia, wskazane perspektywy, analiza niedostatku, postulaty, ew. dane statystyczne. Odpowiedziało 13 osób, dzięki którym powstał referat-tasiemiec, stanowiący drugą część publikacji zjazdowych” – piszą we wstępie red. red. Szafrański i Wiraszka. Artykuły stanowią ciekawe uzupełnienie referatów wygłoszonych w czasie zjazdu, w tym m.in. wystąpień prof. Jerzego Woya-Wojciechowskiego (Aktualność przysięgi Hipokratesa u progu trzeciego tysiąclecia), prof. Jerzego Kruszewskiego (Postępy w alergologii w 2003 roku – z pozycji lekarza praktyka), prof. Kazimierza Sułka (Leukopenia i małopłytkowość jako problem interdyscyplinarny) i prof. Grzegorza Opolskiego (Postępy w leczeniu niewydolności serca w roku 2004).
Oprócz materiałów nawiązujących do tematyki zjazdu – w dziewiątym numerze RRL znaleźć można również bogate przyczynki do dziejów radomskiej medycyny oraz materiały kliniczne i historyczno-kronikarskie. Poruszane są także problemy związane z reformą systemu ochrony zdrowia. Mniej jest natomiast prac w niektórych rozdziałach stałych. Stało się tak głównie za sprawą wcześniejszej niż zazwyczaj publikacji Radomskiego Rocznika Lekarskiego. Całość na 288 stronach formatu B5.

XX-lecie szpitala w Lipsku
Z udziałem przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i środowiska lekarskiego odbyły się obchody XX-lecia szpitala specjalistycznego w Lipsku. W związku z jubileuszem zorganizowano również III Lipskie Sympozjum Naukowe.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji wybitnych specjalistów medycyny: prof. Barbary Skrzydło-Radomańskiej z AM w Lublinie, prof. Krzysztofa Bieleckiego z AM w Warszawie i doc. Sławomira Rudzkiego z AM w Lublinie. Tematem przewodnim lipskiego sympozjum były nieswoiste choroby zapalne jelit.
Szpital w Lipsku ma 7 oddziałów (w tym utworzony przed dwoma laty oddział psychiatrii długoterminowej). Leczy rocznie ok. 10 tys. pacjentów. W placówce wykonuje się rocznie ok. 2 tys. zabiegów. W ostatnich latach wyremontowano blok operacyjny i oddział chirurgiczny oraz unowocześniono tzw. trakt porodowy. Na potrzeby oddziału intensywnej terapii zakupiono kardiomonitory.
W szpitalu pracuje ponad 30 lekarzy.

Archiwum