22 lutego 2005

Biznesplan

W grudniowym numerze Pulsu ukazała się obszerna informacja Ośrodka Wspomagania Restrukturyzacji i Prywatyzacji w Służbie Zdrowia na temat funduszy strukturalnych. Odebraliśmy kilka zgłoszeń telefonicznych oraz e-mailowych od lekarzy zainteresowanych pozyskaniem środków pieniężnych z Unii Europejskiej, w szczególności w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP). Początkowy entuzjazm, że po 1 maja 2004 r. dostęp do pieniędzy będzie łatwiejszy, prysnął jak bańka mydlana. Sprawdziło się natomiast powiedzenie, że „diabeł tkwi w szczegółach”. W większości przypadków lekarze zwracali uwagę na złożoność procedur, ale także na brak przygotowania merytorycznego do opracowania studium wykonalności lub inaczej biznesplanu.
Jak dotychczas nie znaleziono satysfakcjonującego odpowiednika dla angielskiego określenia business plan; w spolszczonej wersji – biznesplan. W literaturze występuje wiele interpretacji tego pojęcia. Dla przykładu: M. S. Mulak (w książce „Jak opracować business plan”) porównuje je do mapy, która ukazuje przedsiębiorcy drogę do celu. Z kolei L. Kowalczyk w książce „Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę” definiuje to pojęcie jako zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać przedsiębiorstwo i jego miejsce w otoczeniu gospodarczym, wyznaczać cele przedsiębiorstwa oraz prezentować sposoby i środki zmierzające do osiągnięcia celów w zakładanym horyzoncie czasowym. Natomiast autorzy broszury „Twój biznesplan” podają następujące wyjaśnienie: „biznesplan jest dokumentem, który opisuje Twój biznes, jego produkt lub usługę oraz sposób wejścia na rynek i finansowanie całej operacji”. A. Rogut i A. Rzetelska podkreślają: „biznesplan jest jednym z elementów złożonego procesu inwestycyjnego, odgrywającego istotną rolę z punktu jego powodzenia” („Ekonomika i zarządzanie małą firmą”, 1998). Można również spotkać definicje, według których analizowane pojęcie oznacza zarówno plan przedsiębiorstwa, jak i plan konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego.

Zastosowania biznesplanu
Trudno wymienić wszystkie okoliczności, które wymagają opracowania biznesplanu, warto jednak wymienić te najważniejsze:

1. inicjowanie nowej działalności gospodarczej,
2. zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem,
3. zarządzanie projektami inwestycyjnymi,
4. tworzenie wspólnych przedsięwzięć (joint ventures),
5. przygotowanie fuzji przedsiębiorstw,
6. pozyskiwanie kapitału zewnętrznego (kredyty, pożyczki, leasing),
7. prywatyzację przedsiębiorstw państwowych,
8. restrukturyzację przedsiębiorstw,
9. zawieranie kontraktów menedżerskich.

Standard biznesplanu dla uzyskania wsparcia
z funduszy strukturalnych

Mam świadomość, że do opracowania biznesplanu zmuszają lekarzy głównie procedury związane z ubieganiem się o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych. Dlatego też warto poznać strukturę biznesplanu, obowiązującą wnioskodawców w ramach SPO WKP.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 pt. „Informacja dodatkowa” – do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć biznesplan składający się z sześciu części. Zacznijmy od części A. Podstawowe informacje dotyczące projektu. Pozostałe przedstawimy w kolejnych wydaniach Pulsu.

A.1. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących wnioskodawcy

1. Pełna nazwa
2. NIP
3. REGON
4. Adres siedziby
5. Osoba uprawniona do kontaktu
5.1 Telefaks (wraz z nr. kierunkowym)
5.2 Telefon
5.3 Adres poczty elektronicznej
6. Czy wnioskodawca ma status
podatnika VAT? (TAK/NIE)
A.2. Lokalizacja projektu

Prosimy podać dane dotyczące nieruchomości, przy której lub w której projekt będzie zlokalizowany. W celu właściwego określenia miejsca realizacji projektu prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w Wytycznych dla wnioskodawców.

1. Województwo
2. Powiat
3. Gmina
4. Miejscowość
5. Kod pocztowy
6. Ulica
7. Numer domu
8. Nr lokalu
9. Status prawny nieruchomości: określić formę władania nieruchomością; jeśli jest dzierżawiona, to na jaki okres i jakie są ograniczenia (okres wypowiedzenia).
10. Pozostałe miejsca realizacji projektu (jeśli dotyczy). Proszę podać województwo, powiat, gminę, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i lokalu (jeśli to możliwe).

Andrzej LUDWICKI

Archiwum