19 lutego 2005

Nasz reprezentant

Zakończyła się kadencja Rady Społecznej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, której przewodniczył powołany w jej skład na wniosek ORL dr Ryszard Majkowski. Siedemnaście miesięcy współpracy upoważniają mnie do przesłania na Pańskie ręce niniejszego pisma.
Dr Ryszard Majkowski to osoba, którą charakteryzują: odpowiedzialność, godność, wierność ideałom zawodu lekarskiego, otwartość na poglądy i argumenty innych, rozwaga przy podejmowaniu decyzji, wrażliwość na potrzeby ludzi chorych, troska o właściwe funkcjonowanie ochrony zdrowia. Jest człowiekiem, który w trudnych sytuacjach nie załamywał rąk, lecz rozważnie poszukiwał optymalnych rozwiązań.
Na szczególne uznanie i podkreślenie zasługuje fakt, że oprócz stale zgłębianej wiedzy w zakresie mechanizmów związanych ze świadczeniem i finansowaniem usług medycznych – potrafił prowadzić pozytywny dialog zarówno ze świadczeniodawcami, jak i świadczeniobiorcami, co niejednokrotnie zapobiegało zaostrzaniu się konfliktów, a często wiele z nich eliminowało. Współpraca i współdziałanie, jakie dr R. Majkowski nawiązał pomiędzy Radą Społeczną a Dyrekcją Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pozwalały Radzie na podejmowanie takich decyzji, które sprawiały, że jej działalność mogła być w wymierny sposób pomocna w rozwiązywaniu trudnych problemów ochrony zdrowia na Mazowszu. Bardzo żałuję, że zapisy obowiązującej ustawy nie pozwalają dr. R. Majkowskiemu być członkiem nowo powstałej Rady MOW NFZ.
Wyrażam przekonanie, że kultura osobista, zaangażowanie oraz wiedza, którą Ryszard Majkowski posiadł, przewodnicząc Radzie, będą wykorzystane przez ORL, a w MOW NFZ z radością powitamy go jako reprezentanta Okręgowej Rady Lekarskiej uczestniczącego w obradach Rady w charakterze obserwatora.

List Sławomira IDZIKOWSKIEGO
dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
do Andrzeja WŁODARCZYKA
przewodniczącego ORL w Warszawie

Warszawa, 14 stycznia 2005 roku

Archiwum