8 lutego 2005

Nowe przepisy prawne

I. 6 listopada 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 11 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów – publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 231, poz. 2321.

II. 9 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienie do tych świadczeń, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 261, poz. 2601.

Załączniki do rozporządzenia zawierają: 1. wykaz świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane; 2. wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu gwarantowanych świadczeń zdrowotnych; 3. wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia; 4. wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia; 5. wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu; 6. wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń jest karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku jej nieprzedstawienia:
– w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – dokument stwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia,
– w odniesieniu do kobiet w ciąży – karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość,
– w odniesieniu do kobiet w okresie połogu – skrócony akt urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do znieczulenia ogólnego przy wykonywaniu świadczeń stomatologicznych oraz do kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień w odniesieniu do osób upośledzonych umysłowo jest orzeczenie o niepełnosprawności.

III. 9 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 261, poz. 2602.

IV. 13 grudnia 2004 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 16, poz. 135.

V. 13 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 263, poz. 2625.
VI. 17 grudnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 267, poz. 2661.

Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych, które są finansowane z budżetu państwa:
1. przeszczepienie autologicznego szpiku; 2. przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA; 3. przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego; 4. przeszczepienie wątroby; 5. przeszczepienie nerki; 6. przeszczepienie nerki i trzustki; 7. przeszczepienie serca; 8. przeszczepienie płuca; 9. przeszczepienie serca i płuca; 10. przeszczepienie rogówki; 11. immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku; 12. radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna konformalna, niekoplanarna; 13. brachyterapia ze sterotaksją mózgową; 14. operacja wad wrodzonych serca u niemowląt; 15. operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym; 16. diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 18; 17. kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających.
Zakres wymienionych świadczeń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Minister zdrowia zawiera ze świadczeniodawcami umowy o udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczą te umowy. Umowy na 2005 r. zawiera się w terminie do 28 lutego 2005 r. Minister zdrowia występuje do Krajowej Rady Transplantacyjnej o przedstawienie stanowiska w sprawie kryteriów podziału środków finansowych planowanych na następny rok kalendarzowy na poszczególne świadczenia wysokospecjalisyczne wym. w pkt 1-10.

VII. 22 grudnia 2004 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 17, poz. 136.

VIII. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 266, poz. 2646.

IX. 6 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zapewnienia zakładów osobom pozbawionym wolności, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 269, poz. 2679.

X. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 273, poz. 2706.

Z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej zwolnieni są nadal podatnicy świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (symbol PKWiU 85).

XI. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 275, poz. 2730.

XII. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niepełnosprawności oraz udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 275, poz. 2731.

XIII. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dotyczących napraw przedmiotów ortopedycznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 275, poz. 2732.

XIV. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 275, poz. 2733

XV. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, u świadczeniodawców oraz podmiotów, którym Narodowy Fundusz Zdrowia powierzył wykonywanie niektórych czynności, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 275, poz. 2734.

XVI. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 276, poz. 2739.

XVII. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzone, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 276, poz. 2740.

XVIII. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 276, poz. 2741.

XIX. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 274, poz. 2723.

XX. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 274, poz. 2725.

XXI. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 274, poz. 2726.

XXII. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych, wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 274, poz. 2727.

XXIII. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 274, poz. 2728.

XXIV. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 273, poz. 2718.

XXV. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania informacji o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 273, poz. 2719.

XXVI. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania informacji o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 273, poz. 2719.

XXVII. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 273, poz. 2718.

XXVIII. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 274, poz. 2729.

W celu uzyskania skierowania na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju – świadczeniobiorca, jego przedstawiciel ustawowy lub małżonek składają wniosek do ministra zdrowia za pośrednictwem konsultanta krajowego we właściwej dziedzinie medycyny.
Świadczeniobiorca przekazuje wypełniony częściowo wniosek lekarzowi ubezpieczenia społecznego – specjaliście właściwej dziedziny medycyny z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego – w celu potwierdzenia braku możliwości leczniczych lub diagnostycznych w kraju i wskazania zagranicznych placówek opieki medycznej oraz w razie potrzeby zalecanego środka transportu. Wniosek musi być przetłumaczony na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Następnie wniosek wraz z tłumaczeniem otrzymuje konsultant krajowy w celu zaopiniowania i wskazania zagranicznej placówki opieki medycznej.
Konsultant krajowy przekazuje zaopiniowany wniosek do Biura Rozliczeń Międzynarodowych w celu weryfikacji wniosku i uzgodnienia ze wskazaną zagraniczną placówką opieki medycznej kosztu leczenia lub badań diagnostycznych.
Minister zdrowia w terminie 7 dni od otrzymania z Biura stosownych dokumentów wyraża zgodę na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju albo odmawia jej udzielenia, podając pisemne uzasadnienie.
W terminie 2 dni roboczych Biuro informuje lekarza i osobę, która złożyła wniosek o decyzji podjętej przez ministra zdrowia.
XXIX. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 274, poz. 2724.

Przepisy rozporządzenia określają sposób wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tryb potwierdzania skierowania, wysokość częściowej odpłatności świadczeniobiorcy za koszty zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowiskowym i poziomy warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym oraz okresy pobytu.
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę na leczenie uzdrowiskowe, bierze pod uwagę: obecny stan jego zdrowia, brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, wpływ warunków naturalnych tego leczenia na stan zdrowia i dotychczasowy przebieg oraz wyniki leczenia uzdrowiskowego, jeśli świadczeniobiorca z niego korzystał.
Lekarz może określić miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego.
Skierowanie przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zatrudniony w komórce ds. lecznictwa uzdrowiskowego oddziału NFZ dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego.
Potwierdzając skierowanie, oddział woj. NFZ określa: rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb, odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego oraz datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.
Świadczeniobiorca otrzymuje potwierdzone skierowanie w terminie co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.
Skierowanie niepotwierdzone przez oddział woj. NFZ, z powodu wskazania przez zatrudnionego w nim lekarza specjalistę celowości skierowania, jest zwracane wraz z uzasadnieniem lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił.
Skierowanie niepotwierdzone przez oddział woj. NFZ z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – składane jest do dokumentacji oddziału, który prowadzi listę oczekujących świadczeniobiorców.
Skierowanie jest ważne 12 miesięcy od daty wystawienia.
Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo opłacany przez świadczeniobiorcę.
Wysokość opłat uzależniona jest od sezonu rozliczeniowego (sezon I: 1 października – 30 kwietnia, sezon II: 1 maja – 30 września) oraz od warunków zakwaterowania (od poziomu I
– pokój 1-osobowy z pełnym węzłem sanitarnohigienicznym do poziomu VI – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarnohigienicznego) i kształtuje się za 1 dzień pobytu odpowiednio: od 22 zł do 6,50 zł w I sezonie; od 27 zł do 8,50 zł
w II sezonie.
Okres leczenia uzdrowiskowego dorosłych w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym wynosi 21 dni, a leczenia ambulatoryjnego – od 6 do 18 dni zabiegowych.
Okres leczenia uzdrowiskowego dzieci wynosi 27 dni w szpitalu uzdrowiskowym i 21 dni w sanatorium, a leczenia ambulatoryjnego – od 6 do 18 dni zabiegowych.
Skierowania potwierdzone na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność i nie wymagają potwierdzenia przez oddział NFZ.

XXX. 1 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 273, poz. 2711.

XXXI. 11 stycznia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w straży granicznej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 273, poz. 2716

mec. Beata KOZYRA-ŁUKASIAK
Autorka jest radcą prawnym
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum