7 lutego 2005

Środki unijne bez możliwości wykorzystania

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) uruchomiono Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Na jego realizację przeznaczono ok. 260 mln euro, m.in. na doskonalenie kadr, inwestowanie w wiedzę i umiejętności pracowników. Niestety, z możliwości szkolenia nie mogą skorzystać osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach publicznych w rozumieniu Rekomendacji Komisji Europejskiej nr 2003/361/EC z dn. 06.05.2003 r., w tym pracownicy SPZOZ-ów. Zapisy tej rekomendacji stanowią bowiem, że środki z programów realizowanych przez UE, skierowanych do przedsiębiorstw, w których kapitał publiczny przekracza 25%, traktowane są jako pomoc publiczna. Beneficjentami ostatecznymi mogą więc być pracownicy sektora zdrowotnego zatrudnieni w niepublicznych ZOZ-ach, aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, innych zakładach produkcyjnych oraz osoby wykonujące zawody medyczne traktowane przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej jako przedsiębiorcy. Natomiast pracownicy SPZOZ-ów, stanowiący ok. 80% zatrudnionych tego sektora, nie mogą.
Wielkość środków, jakie SPZOZ-y mogą przeznaczyć na szkolenie pracowników, jest znikoma. Podnoszenie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników spada na daleką pozycję. Tymczasem konieczność uzupełniania i aktualizowania wiedzy w tych zawodach jest niekwestionowana. Wykonujący zawody medyczne są obligowani ustawowo do uzupełniania wiedzy – wobec tego są zmuszeni pokrywać koszty jej zdobywania ze swoich zarobków.
Izba Gospodarcza „Medycyna Polska” zwróciła się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie negocjacji z ministrem gospodarki. Miałyby one spowodować wyodrębnienie w działaniu 2.3. programu SPO RZL określonej kwoty, za zgodą Komisji Europejskiej, na pomoc publiczną skierowaną do SPZOZ-ów, na szkolenie pracowników. Ü

Na podstawie stanowiska Izby Gospodarczej „Medycyna Polska” w sprawie braku możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, z 4 stycznia 2005 r. (md)

Archiwum