2 lutego 2005

Z kalendarza wyborczego delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie V kadencja: 2005-2009 r.


do 1.03.2005 r.

Ustalenie list członków rejonów wyborczych na podstawie okręgowego rejestru lekarzy na dzień 31.12.2004 r.

do 14.02.2005 r.

Ustalenie przez Okręgową Komisję Wyborczą, list członków rejonów wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, na stronie internetowej izby w ramach BIP.

do 28.02.2005 r.

Przyjmowanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, wniosków lekarzy o zmianę rejonu wyborczego (w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia list członków w BIP).

do 1.03.2005 r.

Podanie przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej do publicznej wiadomości, w tym obowiązkowo na stronie internetowej izby w ramach BIP, ostatecznych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów w tych rejonach.

od 2.03.2005 r. do 15.06.2005 r.

Przeprowadzenie zebrań w rejonach wyborczych.

Przeprowadzenie przez Okręgową Komisję Wyborczą zebrań w rejonach wyborczych w I i II terminie, z zachowaniem wymogu przeprowadzenia pierwszego zebrania w terminie 30 dni od daty ogłoszenia list członków rejonów wyborczych oraz 14-dniowego terminu powiadomienia o miejscu, dacie i godzinie zebrania.
Przeprowadzenie przez Okręgową Komisję Wyborczą kontroli dokumentacji przeprowadzonych zebrań w rejonie wyborczym oraz ewentualnych protestów dotyczących procedury zebrania rejonu wyborczego (14 dni od daty zebrania rejonu wyborczego).
Ogłoszenie ponownych wyborów w rejonie wyborczym, w wyniku stwierdzenia naruszenia procedury zebrania rejonu wyborczego.
Ponowne przeprowadzenie zebrań w rejonach wyborczych na podstawie unieważnienia zebrania przez Okręgową Komisję Wyborczą.

do 30.06.2005 r.

Podjęcie uchwały przez Okręgową Komisję Wyborczą o wynikach wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.

do 10.07.2005 r.

Obwieszczenie przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów.

Opublikowanie przez przewodniczącego Komisji Wyborczej wyników wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w formie obwieszczenia w miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls” oraz na stronie internetowej izby w ramach BIP.

do 22.08.2005 r.

Rozpatrywanie protestów przeciwko ważności
wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy.

Rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów przez Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie i Naczelny Sąd Lekarski.

do 23.09.2005 r.

Ponowne przeprowadzenie zebrań
w rejonach wyborczych.

Ponowne przeprowadzenie zebrań rejonów wyborczych na podstawie:
a) unieważnienia wyników wyborów przez odpowiedni sąd lekarski;
b) pisemnego wniosku członków rejonu wyborczego na skutek niedokonania wyboru delegata na zebraniu zwołanym w I i II terminie.

do 30.09.2005 r.

Obwieszczenie przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów przeprowadzonych ponownie w rejonach wyborczych.

Opublikowanie przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, w formie obwieszczenia, wyników ponownie przeprowadzonych wyborów w miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls” oraz na stronie internetowej izby w ramach BIP.

Na podst. załącznika do
uchwały nr 1/KDV/2004
Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2004 r.

Archiwum