8 marca 2005

Choroby płuc u dzieci

IX spotkanie Szkoły Pneumonologii PTFP poświęcone chorobom płuc u dzieci oraz rzadkim problemom pneumonologicznym odbyło się 13 listopada 2004 r.

Wykład prof. Kulusa z warszawskiej Akademii Medycznej dotyczył m.in. strukturalnych i czynnościowych różnic układu oddechowego dzieci i dorosłych. Doc. Gutkowski z Centrum Zdrowia Dziecka omówił specyfikę badań czynnościowych układu oddechowego u dziecka, a dr Koczyński z Akademii Medycznej – rolę badań radiologicznych w diagnostyce chorób płuc u dzieci. Na podstawie analizy 300 przypadków dr Pogorzelski z Instytutu Gruźlicy w Rabce wykazał, jak ważnym problemem u małych dzieci jest ciało obce w drogach oddechowych. U dwulatków najczęściej są to orzeszki, u starszych dzieci – fragmenty zabawek. Dr Pogorzelski omówił również znaczenie bronchoskopii w pneumonologii dziecięcej. Następnie doc.Mazurek z Rabki przedstawił problem dyskinezy rzęsek. Pierwszą sesję zakończył ekspert w dziedzinie mukowiscydozy, prof. Milanowski z Instytutu Matki i Dziecka, który omówił epidemiologię, patogenezę, diagnostykę i leczenie tej choroby układu oddechowego u dzieci i – coraz częściej – młodych dorosłych.
Drugą sesję otworzył wykład prof. Kulusa dotyczący zasad diagnostyki astmy u dzieci. Następnie prof. Chmielewska-Szewczyk przedstawiła zasady leczenia tej choroby u małych pacjentów. Na wstępie podkreślono olbrzymie zasługi prof. Chmielewskiej-Szewczyk, gościa honorowego Szkoły, w tworzeniu podstaw współczesnej alergologii dziecięcej w naszym kraju. Potrafiła ona przewidzieć, że astma stanie się najczęstszą chorobą przewlekłą wieku dziecięcego. Na temat gruźlicy u dzieci wypowiadał się specjalista w tej dziedzinie, dr Ziołkowski z Akademii Medycznej w Warszawie. Prof. Lis z Uniwersytetu Jagiellońskiego w wykładzie poświęconym zakażeniom układu oddechowego skupił się na problemie krupu i zapalenia oskrzelików. Następnie dr Lange z Akademii Medycznej omówiła obowiązujące standardy diagnostyki i leczenia zapalenia płuc.
Sesjom poświęconym rzadkim chorobom płuc przewodniczyli honorowi członkowie PTFP – prof. Droszcz i prof. Kowalski wraz z wybitną specjalistką w tej dziedzinie – prof. Wiatr z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Prof. Wiatr przedstawiła grupę chorób określanych jako zapalenia naczyń (vasculitis), do których zalicza się zespół Takayashu, zespół Churg-Strauss, guzowe lub mikroskopowe zapalenie naczyń itp. Z penumonologicznego punktu widzenia najważniejsza jest ziarniniakowatość Wegenera – na ten temat wypowiadał się dr Dąbrowski z Kliniki Pneumonologii warszawskiej Akademii Medycznej, od wielu lat zajmujący się tym problem. Duże trudności sprawia klinicystom rozpoznanie i leczenie ARDS. Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie podzielił się ze słuchaczami dr Prokopowicz, kierownik oddziału anestezjologii w Instytucie Gruźlicy. Wciąż brak jest dobrej definicji, precyzyjnych metod rozpoznania i skutecznych schematów leczenia tego zespołu. Kolejna jednostka chorobowa mogąca sprawiać trudności diagnostyczne to organizujące się zapalenie płuc (BOOP/COP), które bardzo często mylone jest z zakażeniem lub procesem rozrostowym w układzie oddechowym. Diagnostykę, patogenezę i leczenie tej choroby omówiła dr Radzikowska z Instytutu Gruźlicy. Inną rzadką chorobę, dotyczącą wyłącznie kobiet, limafangioleiomiomatozę, przedstawiła dr Korzeniewska-Koseła. Referat dr Sobieckiej z Instytutu Gruźlicy dotyczył proteinozy – choroby, którą charakteryzuje odkładanie się w pęcherzykach płucnych nieaktywnego powierzchniowo surfaktantu. Podobne zaburzenia, związane z odkładaniem się w pęcherzykach płucnych złogów węglanów wapnia (mikrolitiaza), tłuszczu (tłuszczowe zapalenie płuc) i złogów białkowych w śródmiąższu płuc (amyloidoza) były tematem wystąpienia dr Radzikowskiej.
Kolejny raz sala konferencyjna Novotelu nie była w stanie pomieścić wszystkich słuchaczy, co świadczy o wielkim zainteresowaniu Szkołą Pneumonologii PTFP. W następnych 4 latach zorganizowanych będzie 12 sesji edukacyjnych, poświęconych głównym problemom pneumonologicznym. Ü

Tadeusz Maria ZIELONKA

przewodniczący
Warszawsko-Otwockiego
Oddziału PTFP

Archiwum