28 marca 2005

Komornicy w szpitalach

O skutkach nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego mówi prezes Krajowej Rady Komorniczej Iwona KARPIUK-SUCHECKA

Egzekucji należności od publicznych zakładów opieki zdrowotnej dotyczą m.in. art. 831 §1 pkt 4 i art. 890 §2 kpc. Według art. 831 §1 pkt 4 kpc, który nie został zmieniony, egzekucji nie podlegają wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nieprzekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelności pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach. Z tego wynika, że wierzytelności szpitali do NFZ z tytułu usług świadczonych w ramach kontraktów – w 75% nie podlegają egzekucji sądowej. Ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli wierzycielami egzekwującymi są pracownicy.
Artykuł 890 §2 kpc, dotyczący egzekucji z rachunku bankowego, otrzymał brzmienie: „Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca, sąd może zezwolić na wypłatę z zajętego rachunku bankowego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych u dłużnika wraz z podatkami i ustawowymi ciężarami. Zezwolenie sądu może być udzielone na okres do trzech miesięcy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów”.
W razie zajęcia rachunku bankowego – dyrektor szpitala powinien wystąpić do sądu o zezwolenie na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.
W sprawach, w których egzekucja została wszczęta przed 5 lutego 2005 r., egzekucja z rachunku bankowego prowadzona jest według poprzednich przepisów.
Wątpliwości budzi art. 890, dotyczący zajęć z rachunku bankowego. Przepisy są nieprecyzyjne i pojawiają się ich różne interpretacje. Wielu prawników uważa, że środki na rachunkach nie podlegają żadnej ochronie i komornik ma prawo je zajmować. Ja nie wypowiadam tak kategorycznej opinii. Myślę, że nie jest wykluczone dokonanie oceny tych środków i w konsekwencji częściowe zwolnienie spod egzekucji. Na pewno oceny tej nie może dokonywać komornik. Moim zdaniem, powinien to robić sąd, bo on sprawuje nadzór nad egzekucją rachunku bankowego.
Być może do właściwych rozwiązań doprowadzą sądy przez wydawanie orzeczeń. Obecnie jednak nikt nie ma pewności, jak powinna wyglądać realizacja zajęć komorniczych, w szczególności w sytuacji, gdy w placówce dokonywano zajęć już przed 5 II 2005 r. i trzeba przeprowadzić następne, po 5 II 2005 r. Wydaje się, że powinno stosować się przepis sprzed 5 II 2005 r. Zostały podjęte prace nad wprowadzeniem zmian w art. 890 kpc, aby zagwarantować pracownikom otrzymanie we właściwym terminie należnych im wynagrodzeń. Obecnie większość prowadzonych spraw egzekucyjnych toczy się według starych przepisów, bo zostały rozpoczęte przed wejściem nowego kpc.
W mediach często pojawiają się niekorzystne opinie o pracy komorników, np. że „czyhają na zajęcie rachunków”. Są to opinie krzywdzące – komornik jest powołany do tego, aby na wniosek wierzyciela realizować zajęcia środków finansowych. A kwestie wątpliwe rozstrzyga sąd. Ü

Notowała: mkr

Archiwum