26 marca 2005

Recepty – nieczytelne wystawiania recept przez lekarzy.

Z listu zastępcy dyrektora ds. medycznych MOW NFZ Roberta Krawczyka do przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzeja Włodarczyka, z dn. 10.02.2005 r.:

Jednym z problemów jest nieczytelność recept, głównie danych pacjenta, lub umieszczanie na recepcie niepełnych danych.
Przypominamy, że zgodnie z §2 ust.1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 213, poz. 2164), „wystawienie recepty polega na czytelnym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu…”. Są to m.in. dane dotyczące pacjenta, zgodnie z §3 ust.1 pkt 2 lit. a i lit. b – „imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub miejsce pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy; w przypadku osoby bezdomnej – miejsce zamieszkania lub siedziba świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia”.
Adres zamieszkania zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. nr 87 z 2001 r., poz. 960 z późn. zm.) określa się poprzez podanie nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu.
W przypadku kiedy dane pacjenta na recepcie są nieczytelne bądź niepełne, np.: brak nazwy miejscowości, a jedynie podana jest nazwa ulicy i nr domu lub podana jest nazwa miejscowości bez nazwy ulicy i numeru domu (nie dotyczy miejscowości niemających ulic) – recepta nie zawiera wszystkich elementów określonych w rozporządzeniu i nie może być zrealizowana. Osoba, która otrzyma do realizacji taką receptę, musi odesłać pacjenta do lekarza, który wystawił receptę w celu uzupełnienia brakujących danych.
Realizacja przez aptekę recept bez wszystkich określonych rozporządzeniem danych skutkować będzie cofnięciem refundacji.
Zwracamy się zatem z prośbą o zobowiązanie środowiska lekarskiego do większej staranności w wypisywaniu recept, co pozwoli uniknąć sytuacji konfliktowych między pacjentami a aptekarzami. Ü

Archiwum