12 marca 2005

Stanowisko ordynatora

Szanowny Pan
Leszek Mizieliński
Wojewoda Mazowiecki

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie otrzymała wiadomość o przyjętej przez Radę Powiatu Radomskiego uchwale dotyczącej zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitalu Rejonowego w Iłży.
Konsekwencją przyjętej uchwały mogą być zmiany struktury organizacyjnej szpitala polegające na przekształceniu oddziałów szpitala w zakłady, a tym samym likwidacja stanowisk ordynatorów szpitala poprzez zastąpienie ich stanowiskami kierowników zakładów.
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zgłasza stanowczy sprzeciw wobec realizacji ww. uchwały, gdyż jest ona sprzeczna z:

– art. 44 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 91 ze zm.),

– rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej
z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. nr 30, poz. 300),

– rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. nr 44, poz. 520)

Przedmiotowa uchwała jest próbą uniknięcia postępowania konkursowego na obsadzenie stanowisk ordynatorów w ww. szpitalu.
Przypominamy jednocześnie, że podobny przypadek miał miejsce w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego – w konsekwencji czego statut tego szpitala został uchylony, jako sprzeczny z prawem.
Przedstawiając powyższe, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zwraca się do Pana Wojewody o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do uchylenia niezgodnej
z prawem uchwały Rady Powiatu Radomskiego.

dr. n. med. Andrzej WŁODARCZYK
przewodniczący ORL w Warszawie

Warszawa, 16 listopada 2004 roku

Do wiadomości:

  1. Marek Balicki – Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
  2. Mirosław Sekuła – Prezes Najwyższej Izby Kontroli, ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa,
  3. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa,
  4. Sławomir Idzikowski – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Sienkiewicza 12, 00-010 Warszawa,
  5. Edward Krok – Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego Ziemskiego, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom,
  6. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, ul. Paderewskiego 9, 26-600 Radom.

Dr. n. med. Andrzej Włodarczyk
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Odpowiadając na pismo dotyczące obsady stanowisk kierowniczych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Departament Dialogu Społecznego uprzejmie informuje, co następuje.
Przepis art. 44a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 ze zm.)
zobowiązuje właściwy podmiot (tj. organ założycielski lub kierownika zakładu w zależności, na jakie stanowisko będzie przeprowadzony konkurs) do przeprowadzenia konkursu w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej m.in. na stanowisko ordynatora. Natomiast stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej (takie stanowisko zostało przewidziane pod pozycją 5 w taryfikatorze kwalifikacyjnym stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej – (Dz. U. nr 30, poz. 300) nie jest objęte konkursem.
Zastąpienie stanowiska ordynatora stanowiskiem kierownika narusza przepisy regulujące przedmiotową kwestię,
a także przepis art. 58 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca
na celu obejście ustawy jest nieważna.
Zatem jeżeli ustawodawca przewidział w przepisach ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej m.in. stanowisko ordynatora, na które właściwy podmiot ma obowiązek przeprowadzić konkurs, oznacza to, iż na oddziale funkcję kierowniczą może pełnić wyłącznie ordynator, a nie kierownik.
Konkurs (powinien być przeprowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu – Dz. U. nr 115, poz. 749) ma na celu wybranie najlepszego kandydata pod względem jego kwalifikacji osobistych, a zwłaszcza merytorycznych, które komisja konkursowa ma prawo zweryfikować w trakcie przeprowadzania postępowania konkursowego.
W związku z powyższym właściwy podmiot ma obowiązek przeprowadzić konkurs na stanowiska kierownicze enumeratywnie wymienione w przepisie art. 44a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w tym na stanowisko ordynatora. Zastąpienie stanowiska ordynatora stanowiskiem kierownika oddziału oznaczałoby brak konieczności przeprowadzania konkursu, a tym samym uniemożliwiłoby wyłonienie najlepszego kandydata zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Departament podziela pogląd Okręgowej Rady Lekarskiej, iż funkcję kierowniczą na oddziale może pełnić wyłącznie osoba wyłoniona w drodze konkursu i zatrudniona na stanowisku ordynatora.

Elżbieta BIŁOBRAN-UBERMAN
p.o. dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego
Ministerstwo Zdrowia

Warszawa, 3 stycznia 2005 roku

Archiwum