26 marca 2005

Stomatologia

ORL do NFZ

W związku z licznymi pytaniami, jakie otrzy-mujemy od Kolegów dentystów, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w dalszym ciągu istnieje możliwość dopłat do świadczeń dentystycznych w przypadku świadczeń ponadstandardowych.
W trakcie trwania postępowania konkurso-wego nie było mowy
o żadnych zmianach
w tym względzie.

Z listu ORL w Warszawie – wiceprzewodniczącego Janusza Bugaja
i sekretarza
Ryszarda Majkowskiego – do prezesa NFZ
Jerzego Millera,
z dnia 5.01.2005 r.

NFZ do ORL

Odpowiadając na pismo z dn. 5.01.2005 r. w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych
ze stosowaniem dopłat
do świadczeń stomatologicznych
w przypadku rezygna-cji pacjenta
z gwarantowanych materiałów stomatolo-gicznych, w załączeniu przesyłam stanowi-sko Biura Organiza-cyjno-Prawnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
z dn. 30.11.2004 r. *

Z listu
z-cy prezesa NFZ
Michała Kamińskiego do sekretarza ORL
Ryszarda Majkowskiego,
z dn. 1.02.2005 r.

* Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane. Zgodnie z art. 5 pkt 35, świadczeniem gwarantowanym jest świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości ze środków publicznych, na zasadzie i w trybie określonym w ustawie. Z przepisami powyższymi koresponduje przepis art. 31 ust. 2 ustawy o świadczeniach, który stanowi, że świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane. Wykaz gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń określi minister właściwy ds. zdrowia w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy o świadczeniach.
Przywołane powyżej przepisy wskazują, że świadczeniobiorcy przysługują
świadczenia z zakresu stomatologii określone jako gwarantowane w stosownym rozporządzeniu ministra właściwego ds. zdrowia. Świadczenia te w całości finansowane są ze środków publicznych. Tym samym ustawodawca nie przewidział możliwości zawierania przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, które zakładać będą częściowe finansowanie świadczeń niebędących świadczeniami gwarantowanymi.

Archiwum