13 marca 2005

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

O pomoc dla chorych na mukowiscydozę

RPO zwrócił się w grudniu 2004 r. do ministra zdrowia w sprawie dostępu do leków i leczenia osób chorych
na mukowiscydozę.
Mukowiscydoza to jedna z najczęściej występujących chorób przewlekłych, uwarunkowanych genetycznie, w zasadzie nieuleczalnych, wymaga zatem leczenia specjalistycznego, rehabilitacji i stałej opieki medycznej. Obecnie refundacją w ramach ubezpieczenia zdrowotnego objęte są tylko podstawowe leki stosowane w leczeniu tej choroby. Na rodzicach dzieci spoczywa więc główny ciężar finansowania opieki nad chorym dzieckiem – podaje RPO. Opieka ta wiąże się z wysokimi kosztami, których rodzice i opiekunowie dzieci często nie są w stanie pokryć. Prowadzi to do ograniczania, a nawet zaniechania koniecznych i zalecanych działań medycznych, a w efekcie – do pogorszenia stanu zdrowia dziecka. Rzecznik zwrócił się o przeanalizowanie możliwości i obowiązków władz publicznych dotyczących obecnych warunków hospitalizacji i finansowania leczenia dzieci i dorosłych chorych na mukowiscydozę.

O chorobach zawodowych

RPO zwrócił się w grudniu 2004 r. do głównego inspektora sanitarnego w sprawie kryteriów wydawania decyzji dotyczących chorób zawodowych.
Według RPO, należy rozważyć podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie naruszeń przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przy wydawaniu przez organy Inspekcji Sanitarnej decyzji dotyczących chorób zawodowych. Naruszenia te bowiem powodują wielokrotnie uchylanie tych decyzji przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Biuro Orzecznictwa NSA, jak podaje RPO, najczęstszą przyczyną uchylenia decyzji w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej są braki w postępowaniu dowodowym prowadzonym przez organy administracyjne.
Stosownie do treści art. 7, 77 i 80 kpa, organ wydający decyzję ma obowiązek zbadania i rozstrzygnięcia całokształtu sprawy, co wiąże się z koniecznością dokonania wszechstronnej oceny materiału dowodowego. Ü
AK

Archiwum