21 kwietnia 2005

Nasza akademia

W kwietniu br. odbywają się wybory na stanowisko rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Przedstawiamy sylwetki kandydatów.

W 1980 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim w warszawskiej Akademii Medycznej, gdzie 4 lata później uzyskał tytuł doktora medycyny, a w 1992 r. – doktora habilitowanego. Tytuł profesora medycyny otrzymał w 1997 r., profesora zwyczajnego zaś – w 2001 r.
Prof. Pączek jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, a także nefrologii, diabetologii, medycyny transplantacyjnej i zdrowia publicznego.
Od 1999 r. jest kierownikiem Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Instytucie Transplantologii AM w Warszawie. Głównym obszarem jego zainteresowań jest leczenie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek i wątroby. Obecnie prowadzi badania nad przeszczepami wysp trzustkowych oraz nad sztuczna wątrobą.
W kadencjach 1999-2002 i 2002-2005 prorektor ds. dydaktycznych i wychowawczych AM w Warszawie. W latach 1997-2002 był wiceprzewodniczącym Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych w Polsce. W kadencji 2003-2005 – prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Staże i szkolenia zagraniczne odbywał w Szwajcarii, Niemczech i USA.
Przez cały okres działalności zawodowej prof. Leszek Pączek łączy działalność organizacyjną i kliniczną z badawczą pracą doświadczalną. Opublikował łącznie 245 prac w prestiżowych czasopismach międzynarodowych (np. New England Journal of Medicine, Lancet, Diabetologia, Transplantation, Kidney Int.) oraz w najpoważniejszych periodykach polskich. Do jego dorobku naukowego należy także ponad 300 doniesień zjazdowych. Sumaryczny czynnik oddziaływania (IF, impact factor) wynosi ponad 150.
Prof. Leszek Pączek jest współredaktorem podręczników: „Transplantologia kliniczna”, PZWL, 2004; i „Choroby wewnętrzne”, PZWL, 2004.
Wypromował 13 doktorów nauk medycznych, był także opiekunem jednego przewodu habilitacyjnego.

Prof. dr hab. n. med.
Marek KRAWCZYK

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1969 r. Następnie zrobił specjalizacje:
z chirurgii ogólnej i z transplantologii klinicznej. Tytuł doktora medycyny uzyskał w 1975 r. Habilitował się w 1987 r. Tytuł profesora medycyny otrzymał w 1995 r., profesora zwyczajnego zaś – w 1999 r.
Od czasu studiów związany jest z warszawską AM, wyjąwszy okresy stypendiów i staży naukowych w renomowanych klinikach za granicą, np. 3-krotne stypendium Fundacji Humboldta (Uniwersytet w Heidelbergu), stypendium British Council na Uniwersytecie w Dundee (Szkocja). Efektem pobytu w Klinice Chirurgicznej w Villejuif było rozwinięcie programu przeszczepiania wątroby w Polsce – do chwili obecnej prawie 400 transplantacji. W 1999 r. rozpoczął, wraz z CZD, program przeszczepiania części wątroby od dawcy żywego. Kierowana przez niego klinika po raz pierwszy w Polsce wykonała przeszczep fragmentu wątroby od dawcy żywego dorosłego dla biorcy żywego dorosłego oraz jednoczesny przeszczep wątroby i nerki u chorego dorosłego.
W 1998 r. prof. Krawczyk wygrał konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (2001-2003), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (2000-2004), członek władz Towarzystwa Chirurgów Polskich, Francuskiej Akademii Chirurgicznej i in.
Opublikował 250 prac (sumaryczny impact factor – ponad 110), m.in. w czasopismach z listy filadelfijskiej, tj.: Liver Transplantation, Journal of Hepatology i in. Jest autorem 437 referatów przedstawionych na zjazdach naukowych. Pod jego redakcją przygotowano 5 książek. Dziewięciokrotnie otrzymał nagrodę rektora AM w Warszawie, 6 razy nagrodę ministra zdrowia, ponadto nagrodę ministra nauki i in.
Promotor 8 doktoratów (2 kolejne otwarte), opiekun 3 habilitacji oraz promotor 1 doktoratu honoris causa.
Prodziekan I Wydziału Lekarskiego dwóch kadencji, obecnie kończy kadencję dziekana tegoż wydziału. Konsultant w transplantologii klinicznej (1999-2003). Od 1990 r. jest konsultantem wojewódzkim w chirurgii ogólnej.

Prof. dr hab. n. med.
Leszek PĄCZEK

Archiwum