10 kwietnia 2005

Sprawozdanie z działalności ORL za rok 2004

Podstawowe zadania samorządu lekarskiego to m.in.: dbanie o przestrzeganie zasad etyki i deontologii zawodowej, współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, sprawowanie pieczy nad sumiennym i zgodnym z aktualną wiedzą medyczną wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty, przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenie ich rejestrów, reprezentowanie interesów lekarzy i lekarzy dentystów (także dotyczących warunków pracy i wynagrodzeń), zajmowanie stanowiska w sprawach zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia. Te zadania są realizowane przez organy naszej Izby, komisje problemowe Okręgowej Rady Lekarskiej oraz instytucje powołane przy OIL (Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, Ośrodek Wspomagania Restrukturyzacji i Prywatyzacji w Służbie Zdrowia, „Medbroker”, Dział Szkoleń i Promocji OIL w Warszawie), a także na łamach naszego miesięcznika „Puls”.

Nie zapominamy także o naszej historii. Zabezpieczyliśmy przed niszczeniem ze starości znajdujące się w Głównej Bibliotece Lekarskiej archiwalne materiały i dokumenty (w tym także teczki osobowe lekarzy) dotyczące Warszawsko-Białostockiej Izby Lekarskiej. Niezależnie od zabezpieczenia zostały one skopiowane na elektroniczne nośniki informacyjne. Jeden egzemplarz jest w naszej dyspozycji. Wspólnie z Towarzystwem Lekarskim Warszawskim wydaliśmy wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszy „Powstanie Warszawskie i medycyna” (wydanie drugie, dwa tomy).

W okręgowym rejestrze lekarzy są na bieżąco aktualizowane dane dotyczące: uzyskanych specjalizacji, stopni
i tytułów naukowych, adresów do korespondencji, zmian nazwisk, miejsc zatrudnienia. W rejestrze ORL w Warszawie wg stanu na 31 grudnia 2004 r. znajduje się 26197 członków (w tym 5663 lekarzy dentystów). W dalszym ciągu, mimo apeli przekazywanych także na łamach „Pulsu” (i opublikowanej w „Pulsie” listy), ponad 4 tys. naszych Kolegów nie odebrało nowego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu”.
Od maja ub. roku – w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej i koniecznością uzyskania przez Kolegów, pragnących podjąć pracę w krajach Unii, zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich lekarzy i lekarzy dentystów oraz kwalifikacje w zakresie specjalności medycznych, uznawanych w państwach członkowskich Unii – do zadań Komisji ds. Rejestru Lekarzy należy również wydawanie (na wniosek lekarzy) takich zaświadczeń. Do tej pory przygotowano ponad 1350 zaświadczeń. To także informacja o liczbie członków OIL w Warszawie, którzy planują ewentualne podjęcie pracy za granicą.

Bardzo intensywnie pracuje Komisja ds. Praktyk Lekarskich. W 2004 roku zezwolenia na prowadzenie praktyki lekarskiej uzyskało ponad 2,5 tys. Kolegów. (Ogółem 11120 lekarzy ma zezwolenie na prowadzenie praktyki lekarskiej). Przeprowadzono kontrolę w ponad 440 gabinetach nowo otwieranych i ponad 800 gabinetach już zarejestrowanych.
31 grudnia 2003 r. (na podstawie par. 12 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 23 marca 2000 r., Dz. U. nr 30, poz. 378) – wygasła ważność dokumentów – zezwolenia na wykonywanie praktyki i zaświadczenia o wpisie do rejestru, uprawniających do prowadzenia praktyki, wydanych przed kwietniem 2000 r. W związku z tym lekarze nadal wykonujący praktykę (w gabinecie lub w miejscu wezwania) powinni wymienić posiadane dokumenty na nowe. W ostatnich miesiącach uczyniło to ok. 7 tys. Kolegów, co niestety wiązało się ze sporymi kolejkami. Akcję związaną z wymianą tych dokumentów nazwaliśmy „Akcja Wklejka i informowaliśmy o niej bardzo szczegółowo w kolejnych numerach naszego miesięcznika.

Do komisji najbardziej obciążonych pracą należy niewątpliwie Komisja ds. Konkursów. W roku 2004 odbyło się 105 pierwszych posiedzeń Komisji Konkursowych ds. wyboru ordynatorów. Zakończono 51 postępowań konkursowych, w wyniku których wyłoniono 51 ordynatorów. Wszyscy kandydaci, którzy wygrali konkursy, zostali zatrudnieni przez dyrektorów. I to należy podkreślić. Sukcesywnie w ciągu całego roku do publicznych ZOZ-ów, w których dyrektorzy nie zgłosili oddziałów do przeprowadzenia konkursu, wysyłane były przez kol. Rafała Paluszkiewicza pisma przypominające o ustawowej konieczności wszczęcia postępowania konkursowego. W odpowiedzi na nasze monity nadeszło wiele zgłoszeń wszczynających postępowania konkursowe (m.in. Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego przy ul. Tochtermana w Radomiu, Szpital Specjalistyczny im. św. Zofii w Warszawie).

Nie do przecenienia jest rola Komisji Legislacyjnej, kierowanej przez kol. Aleksandra Kotlickiego. Komisja przeanalizowała i zaopiniowała ponad 150 projektów aktów prawnych (dwukrotnie więcej niż w roku ubieg-łym). Członkowie Komisji uczestniczą w posiedzeniach sejmowych i senackich podkomisji, Sejmowej Komisji Zdrowia oraz posiedzeniach uzgodnieniowych w Ministerstwie Zdrowia. Należy podkreślić, że większość uwag naszej Komisji i propozycji zmian w projektach przekazywanych do Naczelnej Rady Lekarskiej była przez NRL akceptowana i przyjmowana – jako jej uwagi i propozycje.

Komisja ds. Stażu Podyplomowego
, kierowana przez tandem: Klukowski, Trepka, prowadzi akcję informacyjną dla studentów ostatniego roku Akademii Medycznej w Warszawie, organizuje spotkania z koordynatorami stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, dotyczące zasad organizacji i koordynacji stażu podyplomowego, a także – monitoruje odbywanie stażu, utrzymując łączność z koordynatorami stażu i dyrektorami szpitali. Na podstawie uchwalonych przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie kryteriów przyznawania miejsc stażowych Komisja skierowała na staż w omawianym okresie 506 lekarzy i lekarzy dentystów. W porozumieniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego ustalono zasady podpisywania umów obejmujących prowadzenie szkoleń z bioetyki i prawa medycznego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Komisja zorganizowała dziesięć cykli szkoleń z bioetyki i prawa medycznego.
Miniony rok był pierwszym, w którym obowiązywał kończący staż Lekarski Egzamin Państwowy. Został wdrożony program, na podstawie którego dane lekarzy stażystów zostały przekazane do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, co przyczyniło się do bardzo sprawnego przeprowadzenia egzaminu lekarskiego.

Dobrze układa się nasza współpraca z lekarskimi towarzystwami naukowymi i Akademią Medyczną, także w zakresie doskonalenia zawodowego.

Po starannych przygotowaniach udało nam się, jako pierwszej Izbie w Polsce, uruchomić profesjonalny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, który pomaga lekarzom zrealizować wymóg obowiązku kształcenia ustawicznego, a samorządowi – wypełnić ustawowy zapis o sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Chciałbym podkreślić, że uruchomienie Ośrodka uważam za nasz duży sukces, a jego dyrektorowi, kol. Krzysztofowi Dziubińskiemu należą się słowa uznania.
Z Ośrodkiem współpracuje Komisja Kształcenia Ustawicznego, kierowana przez kol. Jacka Putza, oraz
Komisja Stomatologiczna
, kierowana przez kol. Romana Olszewskiego, rozpatrując wnioski o uzyskanie zgody na prowadzenie kształcenia podyplomowego
lekarzy dentystów.

Rada Funduszu Samopomocy
współpracuje z Komisją ds. Emerytów i Rencistów ORL (m.in. refundując koszty wczasów rehabilitacyjnych). Udzielane są pożyczki socjalne (oprocentowane) i szkoleniowe, a także odprawy pośmiertne. W sumie w ubiegłym roku świadczenia przyznane przez Komisję wyniosły prawie 695 tys. zł. W tym: pożyczki socjalne – 449500 zł, zapomogi – 178600 zł,
odprawy pośmiertne – 27 tys. zł. Przyznano także refundację kosztów wczasów dla emerytów na sumę 39800 zł.

Jak zwykle aktywnie, i w dużej mierze samodzielnie, działa nasza Delegatura w Radomiu, dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich jej działaczy, którzy zorganizowali wiele imprez na swoim terenie. Szczególnie chciałbym podkreślić zaangażowanie przewodniczącego Delegatury, kol. Tadeusza Kalbarczyka.

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki – pod przewodnictwem niestrudzonego kol. Mieczysława Szatanka – tak jak w poprzednich latach, ma dorobek imponujący i należy do najbardziej aktywnych, a pieniądze wydane na sprzęt sportowy i turystyczny wzbogacają możliwości jej działania.
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pielgrzymkę lekarzy do Ojca Świętego, któremu ofiarowaliśmy wylicytowany na aukcji charytatywnej obraz autorstwa niewidomego chłopca z Zakładu dla Dzieci Ociemniałych w Laskach.
Bardzo dynamicznie pracuje Biuro Pośrednictwa Pracy. Ze względu na trudną sytuację na rynku pracy coraz więcej Koleżanek i Kolegów interesuje się jego ofertą, także dotyczącą propozycji pracy za granicą. Oferty pracy za granicą są weryfikowane przez Biuro. Informacje są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane na naszej stronie internetowej oraz na łamach „Pulsu”.

Wspomniana już wcześniej Komisja ds. Emerytów i Rencistów, ze stojącą na jej czele niestrudzoną kol. Danielą Machnicką-Bacciarelli, jak co roku poza wczasami rehabilitacyjnymi organizuje ciekawe i cieszące się dużą frekwencją cykliczne spotkania dla lekarzy seniorów.

Kol. Krzysztof Schreyer i prowadzona przez niego Komisja ds. Współpracy z Zagranicą podtrzymuje istniejące
i nawiązuje nowe kontakty z organizacjami lekarskimi – polonijnymi i krajów Unii. Uwieńczeniem tych kontaktów były wizyty naszych delegacji w Mołdawii i na Litwie, a my gościliśmy kolegów z Ukrainy. Ponadto po raz kolejny przyznaliśmy stypendia dla młodych lekarzy polskiego pochodzenia z zagranicy.

W ubiegłym roku ważnym wydarzeniem była, zorganizowana z inicjatywy Komisji Bioetycznej przy Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz we współpracy z Komisją Bioetyczną naszej Izby i Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, konferencja naukowa pod tytułem: „Komisje bioetyczne – regulacje etyczne i prawne w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”. Chciałbym serdecznie podziękować odpowiedzialnemu za przygotowanie logistyczne konferencji dyrektorowi Robertowi Gortatowi, a kol. Markowi Czarkowskiemu – za znakomite wystąpienia na konferencji (referat i głos w dyskusji) oraz oczywiście za udział w pracach Komitetu Organizacyjnego.

Nasza spółka brokerska „Medbroker”, tak jak w ubiegłym roku – obok pakietu dotychczasowych ofert ubezpieczeniowych – proponuje wszystkim członkom OIL w Warszawie bardzo korzystne ubezpieczenie grupowe OC. Informacje o ofercie „Medbrokera”, wraz z deklaracją przystąpienia do ubezpieczenia, publikujemy na łamach „Pulsu”. Dzięki życzliwemu podejściu do problemu ubezpieczeń OC lekarzy przez prezesa NRL kol. Radziwiłła realne stają się plany, by „Medbroker” stał się przedsięwzięciem – firmą całego samorządu lekarskiego i korzystnie ubezpieczał wszystkich lekarzy w Polsce. Z usług spółki korzysta obecnie ponad 7 tys. lekarzy.

Okręgowa Izba również w minionym roku wspierała ideę SKOK-u Izb Lekarskich – w naszej siedzibie działa jego filia, a na łamach „Pulsu”, po preferencyjnych cenach,
zamieszczane są jego informacje i ogłoszenia.

Ośrodek ds. Restrukturyzacji przygotował i wdrożył, zapowiadany wcześniej, program „Karta Lekarza”, który uprawniał lekarzy zrzeszonych w OIL do zakupów dóbr inwestycyjnych na zasadach preferencyjnych. Niestety,
z powodu małego zainteresowania środowiska tą inicjatywą program po dziesięciu miesiącach funkcjonowania został zawieszony. Można to więc zaliczyć i do naszych sukcesów, i do porażek.

Dzień powszedni Izby to także sprawy finansów. Problem wyegzekwowania od Ministerstwa Zdrowia całkowitego zwrotu kosztów za zadania przejęte od administracji państwowej jest wciąż aktualny. Poprawiamy natomiast wciąż windykację składek. Nadal największy problem stanowią niepłacący lekarze dentyści indywidualnie praktykujący – ściągalność składki wynosi tylko 44%, podczas gdy u lekarzy – aż 97%. Wprowadzony został program komputerowy identyfikujący lekarzy płacących składki. Mamy podpisane umowy
z częścią ZOZ-ów w sprawie regularnego przysyłania imiennych list lekarzy, którzy płacą składki. Koledzy niepłacący składek muszą się, niestety, liczyć z wezwaniami do zapłaty, a nawet, co jest oczywiście ostatecznością – z egzekucją komorniczą.

Z finansami wiąże się nasza działalność gospodarcza. Komercyjny dział szkoleń (nieobejmujący doskonalenia zawodowego), a także dział marketingu i reklamy – realizują plan i rokują dobrze na przyszłość. Wpływy z tej działalności pozwalają m.in. zmniejszyć nakłady
na organizację zjazdów i wydawanie „Pulsu”.

Dzień powszedni to także problem – co z naszą siedzibą? Obecnie zmuszeni jesteśmy wynajmować dodatkowo trzy lokale w różnych częściach miasta, co nie ułatwia nam działania. Sprawę budowy przy ul. Łączyny w Warszawie finalizujemy – uzyskaliśmy jednoznaczną odpowiedź z Ministerstwa Skarbu. Niestety, plany związane z przejęciem przez OIL nieruchomości Domu Lekarza Seniora, przy ul. Wołoskiej (wraz z obowiązkiem utrzymania Domu), mimo naszych bardzo intensywnych starań, nie powiodły się z powodu niewyrażenia zgody przez ministra Skarbu Państwa. W tej sprawie do ministra skarbu wystąpił minister zdrowia Marek Balicki, przychylny tej inicjatywie, i za to należą mu się nasze podziękowania. Szczegółowo sprawy te są omówione w sprawozdaniu Komisji ds. Budowy Siedziby. Pragnę natomiast
w tym miejscu poinformować Koleżanki i Kolegów, że w kontekście między innymi budowy siedziby uzyskaliśmy jako izba status płatnika VAT-u, co daje nam możliwość rozliczania tego podatku, a w konsekwencji spowoduje znaczne oszczędności.

W dalszym ciągu, z ogromną pomocą dyrektora biura Roberta Gortata oraz naszej Komisji Rewizyjnej, porządkujemy i reorganizujemy biuro Izby. Niestety, okazało się, że nie wszystkie moje decyzje kadrowe były trafne. W księgowości stwierdziliśmy wiele niedociągnięć
i w tej sytuacji podjąłem decyzję o zwolnieniu głównej księgowej i reorganizacji działu, powierzając prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej. Przyniosło to także wymierne oszczędności.

Wszystkie wyżej wymienione przeze mnie działania i sukcesy działaczy Izby nie mogłyby mieć miejsca bez wsparcia i pomocy pracowników biura, Ośrodka Doskonalenia Zawodowego i redakcji „Pulsu” – za cały rok solidnej
pracy wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

I tym razem wypada mi skończyć sprawozdanie stwierdzeniem: W minionym roku wiele udało nam się zrealizować, pozostają też sprawy otwarte.

Andrzej WŁODARCZYK
przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Archiwum