18 maja 2005

Nowe przepisy prawne

I. 8 marca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 38, poz. 351.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra zdrowia, wojewódzkich ośrodkach organizacji, ekonomiki i informatyki w ochronie zdrowia, wojewódzkich zespołach metodycznych opieki zdrowotnej, wojewódzkich zespołach polityki zdrowotnej, zakładach techniki medycznej służby zdrowia we Wrocławiu oraz jednostkach obsługi inwestycyjnej i zarządach inwestycji.

II. 17 marca 2005 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii rozwoju systemu informatyzacji medycznej w ochronie zdrowia oraz przygotowania koncepcji wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 3, poz. 10.

III. 17 marca 2005 r. wszedł w życie komunikat głównego inspektora sanitarnego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 3, poz. 11.

IV. 22 marca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 45, poz. 434.

Felczer jest uprawniony do samodzielnego wykonywania następujących czynności:
1. udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadkach niewymagających specjalistycznej pomocy lekarskiej oraz w stanach nagłych, w szczególności polegających na:
– ocenie stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania,
– ustalaniu rozpoznania choroby, wdrażaniu leczenia oraz przepisywaniu na recepcie produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
– prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
– wykonywaniu defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG,
– wykonywaniu defibrylacji automatycznej,
– wykonywaniu EKG,
– wykonywaniu kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych,
– podawaniu leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną i wziewną,
– cewnikowaniu pęcherza moczowego,
– zakładaniu sondy żołądkowej, płukaniu żołądka,
– wykonywaniu wlewu doodbytniczego,
– pobieraniu krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
– pobieraniu wymazu z gardła i nosa, odbytu,
– opatrywaniu ran, unieruchamianiu złamań, zwichnięć i skręceń,
– tamowaniu krwotoków,
– przygotowaniu pacjenta do transportu i opieki medycznej podczas transportu;
2. wydawania orzeczeń o stanie zdrowia w przypadkach wymienionych oraz orzekania o czasowej niezdolności do pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3. prowadzeniu działań z zakresu oświaty zdrowotnej i profilaktyki, w tym wykonywania szczepień ochronnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Pod kierunkiem lekarza felczer jest uprawniony do:
– asystowania przy zabiegach chirurgicznych;
– wykonywania znieczulenia miejscowego;
– wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych: zaopatrzenia chirurgicznego rany, sączkowania, nacięcia, wyłuszczenia i nakłucia;
– zmiany opatrunków, usuwaniu szwów i drenów.
Felczer może zapisać na recepcie produkty lecznicze zawierające środki odurzające z grupy III N, substancje psychotropowe z grupy IV P oraz środki silnie działające z grupy B;
Recepty wystawione przez felczera powinny być opatrzone pieczątką z imieniem i nazwiskiem felczera, z zaznaczeniem tytułu „felczer”, oraz numerem prawa wykonywania zawodu felczera.

V. 30 marca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegających naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 41, poz. 396.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia lp. 7 Zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych do 10 szt.:
– dzieci i młodzież do 18. roku życia, pediatra, diabetolog, 1 raz na miesiąc, bezpłatnie do kwoty 300 złotych;
– kobiety ciężarne zgodnie z zaleceniami lekarza, diabetolog, ginekolog położnik, 1 raz na miesiąc, bezpłatnie do kwoty 300 złotych.

VI. 30 marca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 41, poz. 397.

VII. 1 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 46, poz.441.

VIII. 1 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 46, poz. 442.

IX. 1 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 46, poz. 443.
X. 1 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze wyroby medyczne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 46, poz. 444.

XI. 8 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 38, poz. 362.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca, z którego zwłoki lub szczątki ludzkie są przewożone, wydaje zezwolenie na:
1. przewóz zwłok albo szczątków ludzkich w granicach państwa:
– środkami transportu drogowego – na odległość powyżej 60 km,
– środkami transportu kolejowego, lotniczego i wodnego – na każdą odległość;
2. wywóz zwłok albo szczątków ludzkich poza granice państwa.
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa wydaje starosta właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mogą być pochowane, w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
Wydanie zezwoleń następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 1) pozostały małżonek(ka), 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1. stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
Do wniosku dołącza się oświadczenie tego podmiotu, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczegółowego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.
Wykaz chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu powoduje obowiązek natychmiastowego usunięcia z mieszkania zwłok osób zmarłych na te choroby i pochowania na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.
Właściwy organ wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku. W przypadku zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa starosta występuje do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie, w drodze postanowienia, opinii dotyczącej ich sprowadzenia. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje niezwłocznie postanowienie.
Przewóz spopielonych zwłok ludzkich może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający poszanowanie dla tych zwłok.

mec. Beata KOZYRA-ŁUKASIAK
Autorka jest radcą prawnym
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum