11 maja 2005

Sepsa ciągle groźna

Wyniki pierwszego przeprowadzonego w Polsce badania epidemiologicznego Prevalence, dotyczącego sepsy, wykazały, że śmiertelność z powodu ciężkiej postaci tej choroby jest u nas dwukrotnie wyższa niż w innych krajach europejskich, np. w Norwegii, a średni wiek chorych wynosi 54 lata. Objawy sepsy zarejestrowano na oddziałach intensywnej terapii u 31,5 proc. pacjentów. 14,6 proc. chorych miało objawy ciężkiej sepsy, a 6 proc. – wstrząsu septycznego. Od dwóch lat w Polsce prowadzony jest rejestr przypadków ciężkiej sepsy. Rozpoczęto także działania zmierzające do zwiększenia wykrywalności tej choroby i podniesienia standardów leczenia. Inicjatorem akcji jest Polska Grupa Robocza ds. Sepsy, powołana przy Polskim Towarzystwie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przewodniczącym Grupy jest prof. dr hab. Andrzej Kübler. Działania prowadzone w Polsce są częścią międzynarodowego programu „Pokonać sepsę” (Surviving Sepsis Campaign), który powstał w 2002 r.
Organizatorzy kampanii stawiają sobie za wzór postęp w leczeniu zawału mięśnia sercowego, jaki nastąpił w ostatnich dekadach. Są przekonani, że radykalne działania zmniejszą śmiertelność związaną z sepsą o 25 proc. w ciągu najbliższych pięciu lat. W Polsce poprawa sytuacji zależy przede wszystkim od właściwego funkcjonowania oddziałów intensywnej terapii, m.in. od wprowadzenia zmian sposobu ich finansowania, zapewniającego efektywne leczenie. Istotne jest także rozpoznanie skali problemu i stworzenie narodowego programu ds. leczenia sepsy.

mkr

Archiwum