9 maja 2005

Stomatologia

W czasie XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Warszawie lekarze dentyści – delegaci na zjazd zgłosili liczne projekty stanowisk

Wyrazili stanowczy sprzeciw dotyczący działań NFZ polegających na ograniczeniu dostępności do świadczeń stomatologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Chorobami jamy ustnej zagrożeni są wszyscy obywatele RP. Jest to więc problem społeczny, który w przyszłości rodzić będzie wiele negatywnych efektów zewnętrznych, w tym zagrażających zdrowiu i życiu obywateli.
NFZ ogranicza dostępność do świadczeń stomatologicznych poprzez: coroczne obniżanie budżetu na stomatologię, drastyczne limitowanie leczenia stomatologicznego, ograniczenie liczby kontraktów dla lekarzy dentystów, brak waloryzacji wyceny wartości procedur stomatologicznych, brak programów profilaktycznych.

Zgłosili stanowczy sprzeciw dotyczący żądania od pacjentów dopłat do leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w procedurach stomatologicznych, gwarantowanych rozporządzeniem ministra zdrowia i refundowanych przez NFZ.

Sprzedaż leków i materiałów stomatologicznych użytych w trakcie leczenia pacjentów i pobieranie dodatkowych opłat jest niezgodne z ustawą o izbach lekarskich i zapisami zawartymi w Kodeksie Etyki Lekarskiej.

Zażądali uregulowania kwestii wyceny wartości procedur stomatologicznych objętych rozporządzeniem ministra zdrowia i refundowanych z budżetu NFZ, a także czytelnych zasad ich corocznej
waloryzacji.

Wartość procedur stomatologicznych refundowanych przez NFZ jest drastycznie zaniżona – nawet do kilkuset procent – w stosunku do ich rzeczywistych kosztów. Podstawą ustalenia wartości poszczególnych świadczeń stomatologicznych-procedur powinna być ich realna wartość określona po rzetelnej kalkulacji kosztów sporządzonej przez niezależnych ekspertów.

Zażądali wprowadzenia – do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych – metod leczenia, które odpowiadają współczesnej wiedzy lekarskiej.

Niedopuszczalne jest stosowanie w leczeniu stomatologicznym, w ramach tzw. gwarantowanych świadczeń, przestarzałych metod i procedur leczniczych, których stosowanie jest szkodliwe nie tylko ze względu na proces leczenia, ale także jego ekonomikę.

Wyrazili pogląd, że obecny kształt restrukturyzacji służby zdrowia nie wyraża w należyty sposób interesu społecznego, a ponadto stwarza realne zagrożenie wykluczenia z procesu prywatyzacji grupy zawodowej lekarzy dentystów.

Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w których strukturach jest stomatologia, w procesie restrukturyzacji wydzielają tę działalność, a następnie uwłaszczają się na wspólnie wypracowanym majątku bez udziału lekarzy dentystów. Lekarze dentyści w coraz szerszym wymiarze nie są beneficjentami transformacji ustrojowej i gospodarczej.

Zażądali równego dostępu do wykonywania świadczeń w ramach NFZ, zniesienia procedury konkursu ofert oraz zawierania kontraktów tylko z lekarzem dentystą, który jest członkiem izby lekarskiej właściwej terenowo danemu oddziałowi NFZ.

Stomatologia jest podstawową dziedziną medycyny, świadczenie lecznicze powinno być dostępne dla pacjenta jak najbliżej jego miejsca zamieszkania.

Zażądali dostępu do wszystkich współczesnych metod leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18.

Współczesna wiedza, metody leczenia, profilaktyka oraz nielimitowana dostępność do świadczeń stomatologicznych pozwoli na znaczącą redukcję epidemiologii chorób jamy ustnej wśród dzieci i młodzieży.

Zażądali umożliwienia kształcenia specjalistycznego we wszystkich dziedzinach stomatologii.

Spowodowane limitami jednostek akredytowanych ograniczenie do odbywania staży specjalizacyjnych powoduje, że specjalizowanie się w poszczególnych dziedzinach stomatologii jest niemożliwe lub znacząco ograniczone do kilku zaledwie miejsc – zarówno w skali roku, jak i w skali całego kraju. Niedopuszczalne jest pobieranie opłat za uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach specjalizacyjnych.

Wyrazili zadowolenie i poparcie dla uchwał dotyczących kształcenia ustawicznego, podjętych przez ORL w Warszawie.

Jednocześnie wyrazili sprzeciw wobec rozporządzenia ministra zdrowia, które w sposób administracyjny sankcjonuje obowiązek kształcenia ustawicznego, przerzucając jednocześnie cały ciężar jego finansowania na lekarzy dentystów. Zażądali wypracowania rozwiązania legislacyjnego wraz z mechanizmami wsparcia ekonomicznego, w którym kształcenie ustawiczne – niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu lekarza – nie będzie dla środowiska lekarzy dentystów obciążeniem finansowym i nakazem administracyjnym.
Dynamiczny postęp techniczny, nowe rozwiązania
i metody leczenia zmuszają lekarzy dentystów do ciągłego uzupełniania wiedzy. System kształcenia lekarzy dentystów to przede wszystkim seminaria i warsztaty. W trakcie szkoleń, które w większości przypadków ograniczają się do niewielkich, kilkuosobowych grup, używa się drogich materiałów i specjalistycznego sprzętu. Wynikiem tego są wysokie opłaty za doszkalanie lekarzy dentystów wahające się od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Brak mechanizmów wsparcia, np. w postaci dopłat do szkolenia oraz możliwości odliczeń podatkowych, powoduje, że dostęp lekarzy dentystów do wiedzy jest ograniczony i stanowi znaczący ciężar w miesięcznym budżecie.

Poparli stanowisko Komisji Stomatologicznej zgłoszone Okręgowej Radzie Lekarskiej w sprawie dofinansowania przez OIL obowiązkowego kształcenia ustawicznego lekarzy dentystów.
Ü

Ryszard MAJKOWSKI

Negocjacje w zakresie stomatologii

W grudniu 2004 r. w Naczelnej Radzie Lekarskiej powołano zespół ds. przygotowania warunków negocjacji w zakresie stomatologii z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w 2005 r., w składzie: przewodniczący – Zbigniew Żak; członkowie- Andrzej Baszkowski, Jolanta Szczurko, Andrzej Fortuna oraz Ryszard Majkowski.
Zespół opracowuje projekt dokumentu określającego warunki negocjacji z NFZ z uwzględnieniem zapisów art. 137 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jego treść uzgadnia z organizacjami skupiającymi lekarzy dentystów świadczących pracę na rzecz NFZ, a w szczególności z organizacjami-sygnatariuszami deklaracji współpracy dotyczącej zawodu lekarza dentysty i rozwoju opieki stomatologicznej, przyjętej 18 lutego 2004 r. w Warszawie przez organizacje zrzeszające lekarzy dentystów, działające na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Ü

md

Archiwum