14 maja 2005

Transplantologia w Sejmie

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowej ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, która ma zastąpić obowiązującą ustawę z 1995 r.

W zespole ds. nowelizacji ustawy pracowali: prof. Leszek Kubicki, prof. Wojciech Rowiński, prof. Janusz Wałaszewski, prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. Anna Dziedzic-Gocławska, prof. Eleonora Zielińska, dr Zbigniew Włodarczyk, mec. Konrad Borowicz, sekretarz Ewa Danielewska. Przewodniczącym zespołu był prof. Piotr Kaliciński.

Założeniem projektodawców jest unowocześnienie przepisów i dostosowanie ich do unijnej dyrektywy w tym zakresie; zwiększenie wymagań w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej i banków tkanek zajmujących się pobieraniem, przechowywaniem
i przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów i regulacja kwestii nadzoru ministra zdrowia.
Projekt wprowadza możliwość przeszczepiania narządów od osoby niespokrewnionej, jeżeli uzasadniają to szczególne względy osobiste lub uczuciowe, jednak musi być na to zgoda sądu rejonowego, po zaopiniowaniu przez nowo utworzoną komisję etyczną Krajowej Rady Transplantacyjnej. Ośrodki pobierające i przeszczepiające narządy od dawców żywych będą musiały uzyskać specjalne pozwolenie ministra zdrowia. Małoletni będą mogli być dawcami szpiku, za zgodą sądu, tylko na rzecz rodzeństwa. Wprowadzono konieczność uzyskania odrębnego pozwolenia ministra zdrowia na pobieranie i przeszczepianie narządów od dawców żywych.
Projekt ustawy wprowadza krajowe rejestry: żywych dawców narządów, dawców szpiku i krwi pępowinowej, przeszczepień oraz listę osób oczekujących na przeszczepienie. Rejestry mają być prowadzone przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”.

W projekcie zapisano rygorystyczne unormowania dotyczące działalności banków komórek i tkanek, laboratoriów oraz zakładów opieki zdrowotnej zajmujących się pobieraniem i przeszczepianiem. Projekt szczegółowo reguluje kwestię nadzoru ministra zdrowia nad tymi jednostkami, warunki i sposób udzielania pozwoleń na prowadzenie ich działalności.

Nowe przepisy określają honorowe dawstwo komórek, tkanek, i narządów lub ich części. Honorowi dawcy komórek, tkanek lub narządów będą mieli uprawnienia podobne do tych, które przysługują honorowym dawcom krwi. Ustawa zabrania pod sankcją karną żądania lub przyjmowania zapłaty lub innej korzyści majątkowej za pobranie
od żywego dawcy lub ze zwłok ludzkich komórki, tkanki lub narządu.

W ustawie nie zmienia się zapis dotyczący pobrania narządów ze zwłok. Można to zrobić, jeśli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu i nie zrobiła tego w formie ustnej w obecności dwóch świadków. Ü

AN

Archiwum