12 maja 2005

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr KACZMAREK

NIK w Radzyminie

Po kontroli przeprowadzonej na przełomie ubiegłego i bieżącego roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie, obejmującej lata 2000 – 2004, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że „negatywnie należy ocenić działania jednostki w zakresie objętym kontrolą”.

Jak podaje NIK, mimo że placówka dysponowała środkami na rachunku bankowym i w kasie, nie zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wobec pracowników gwarantujące wzrost wynagrodzeń, wynikające z ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, tzw. ustawy 203. Spowodowało to narastanie długu wobec pracowników i w konsekwencji konieczność wypłaty odsetek od tych zobowiązań. Odsetki należne pracownikom na koniec 2004 r. to ok. 14 tys. zł. Według NIK, działania pani dyrektor radzymińskiego ZOZ-u, które doprowadziły do takiej sytuacji, można nazwać niegospodarnymi i nierzetelnymi.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również, że „polityka „oszczędności”, w zakresie zatrudniania pracowników oraz podziału zadań i kompetencji związanych z kierowaniem Zespołem, utrudnia sprawne jego funkcjonowanie”. Zadanie organizacyjne i administracyjne kierowników szpitala i przychodni nie zostały przydzielone konkretnym pracownikom oprócz tych przypisanych ordynatorowi Oddziału Chorób Wewnętrznych. Oddziałem tym osobiście zajmowała się pani dyrektor. W czasie wykonywania przez nią tych obowiązków – jako zastępca dyrektora został wskazany burmistrz miasta i gminy Radzymin. Zdaniem NIK, taka sytuacja „stwarza zagrożenie dla wykonywania zadań” przez placówkę.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła też, że poważnym utrudnieniem w sprawnym i rzetelnym funkcjonowaniu jednostki jest niestosowanie się dyrekcji do przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Świadczą o tym opóźnienia lub zaniechania dotyczące: ustalania planów finansowych, procedur uzyskiwania zgody organu założycielskiego na zakup aparatury medycznej, przyjęcia darowizn, udostępniania majątku trwałego placówki innym podmiotom, ustalania zasad rachunku kosztów działalności ZOZ-u, ustalania zasad kontroli finansowej dotyczących procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, wykonywania obowiązku stworzenia dokumentacji opisującej przyjętą politykę rachunkowości oraz wprowadzenia regulaminu funkcjonowania jednostki.
Podane przez dyrekcję okoliczności powstania wymienionych uchybień nie mogą być – według NIK – uznane za usprawiedliwienie.
Najwyższa Izba Kontroli nakazała: rzetelne wyliczenie i wypłacenie zaległych należności pracownikom, zapewnienie sprawnego zarządzania i kierowania placówką, również w czasie nieobecności dyrekcji, wprowadzenie wszystkich zaległych uregulowań wewnętrznych zgodnie z przepisami o ZOZ-ach i finansach publicznych, podjęcie działań – w porozumieniu z Radą Społeczną jednostki – zmierzających do przygotowania zmian w statucie SPZZOZ, z uwzględnieniem faktycznie wykonywanych zadań i formalnym określeniem zakładów tworzących Zespół oraz opracowanie – w porozumieniu z organem założycielskim i Radą Społeczną – dalszych planów restrukturyzacji uwzględniających możliwości finansowe ZOZ-u.
Jak poinformował Lech Rejnus, dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NIK, zalecenia pokontrolne, które powinna wykonać gmina, są realizowane bez zastrzeżeń, natomiast te, które powinien wykonać szpital, nie do końca. Nierozwiązana jest nadal kwestia dotycząca zastępstwa dyrektora w czasie jego nieobecności. Reszta zaleceń jest w trakcie realizacji m.in. wypłaty z tytułu „ustawy 203”. Dyrektor departamentu NIK stwierdził, że pozytywnym wnioskiem z kontroli jest to, że mimo ciężkich czasów szpital – oprócz zobowiązań pracowniczych – nie ma innych zaległych zobowiązań. W czerwcu NIK planuje ewentualną rekontrolę placówki.

Pomoc dla otwockiego szpitala

Mieszkańcy powiatu otwockiego zbierają żywność dla szpitala w Otwocku.

Placówka jest w trudnej sytuacji finansowej, a pomoc mieszkańców jest odpowiedzią na ubiegłoroczny apel dyrekcji ZOZ-u. Pierwszymi ofiarodawcami byli mieszkańcy miejscowości Wysoczyn (przekazali ok. 3 ton warzyw), następnymi – mieszkańcy Łukowca i Ostrowca. Akcja będzie kontynuowana w kolejnych miejscowościach powiatu.

Pięć lat służby ciężko chorym

Zakład Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w miejscowości Lipsko obchodził pięciolecie istnienia w marcu br.

Początkowo placówka zajmowała się osobami przewlekle chorymi, później uruchomiono hospicjum. Obecnie instytucja świadczy także usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze w domu pacjentów. Zakład został wyremontowany z dotacji Ministerstwa Zdrowia, a dzięki środkom uzyskanym z Banku Światowego zakupiono sprzęt wysokiej klasy. Z usług Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Długoterminowej w Lipsku korzysta prawie 70 osób.

Złoty Otis dla profesora

Otolaryngologa prof. Henryka Skarżyńskiego, twórcę i dyrektora Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach nagrodzono Złotym Otisem.

Nagroda ta jest przyznawana od dwóch lat osobom i instytucjom propagującym wiedzę o zdrowiu. Prof. Skarżyński pierwszy w Polsce opracował i wdrożył m.in. programy leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych oraz wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt. W tym roku nagrodę otrzymała także Fundacja „Polsat” za działalność na rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci; oraz Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki” Warszawa-Centrum, koordynator ruchu amazonek w Polsce od 20 lat.
Kandydatów do nagrody wybierają czytelnicy magazynu „Dostępne bez recepty”, widzowie programu „Twój lekarz”, czytelnicy tygodnika „Teleprogram” oraz użytkownicy portalu internetowego: www.nazdrowie.tv

ISO na Inflanckiej

W lutym br. Szpital Ginekologicz-no-Położniczy przy ul. Inflanckiej otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2000.

Certyfikaty takie mają również 2 inne placówki w Warszawie: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej oraz Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. św. Zofii przy ul. Żelaznej.
Jak mówi Janusz Siemaszko (na zdjęciu), dyrektor placówki przy ulicy Inflanckiej, szpital przygotowywał się do otrzymania certyfikatu przez półtora roku. „Kosztowało to personel dużo pracy
– trzeba było opracować Księgę Jakości, opisać wszystkie procedury związane z funkcjonowaniem szpitala, np. postępowanie z pacjentką w izbie przyjęć, następnie w poszczególnych oddziałach oraz te związane z wypisem do domu. Wszystkie czynności wykonywane przez personel są szczegółowo opisane”.
Dyrektor dodaje, że warto było starać się o uzyskanie certyfikatu, ponieważ wprowadzone dzięki niemu procedury, odpowiadające standardom europejskim, porządkują wiele spraw, ułatwiają pracę całego szpitala, a co najważniejsze wpływają na podwyższenie standardu świadczonych usług medycznych, co odczuwają pacjentki leczone w szpitalu. Niewątpliwie jednak uzyskanie certyfikatu skutkuje dodatkową pracą dla załogi szpitala (np. pacjentka nie może czekać dłużej w izbie przyjęć niż 15-20 minut, większość procedur medycznych odbywa się w sposób planowy), a także zmusza personel do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz doskonalenia jakości świadczonych usług.
Na Inflanckiej rodzi się ok. 2,5 tysiąca dzieci rocznie, a liczba porodów, mimo ogólnego spadku urodzeń w Polsce, z roku na rok wzrasta.
Szpital „Inflancka” zajmuje czołowe miejsce wśród warszawskich szpitali ginekologiczno-położniczych pod względem ilości operacji ginekologicznych oraz małych zabiegów.
Szpital otrzymał certyfikat na trzy lata, po roku czeka go ponowna ocena przez międzynarodową firmę, która sprawdzi, czy szpital utrzymuje poziom świadczonych usług zgodnie z normami ISO 9001:2000. Ü AK

W Szpitalu Bielańskim – nowe oddziały

11 marca br. w Szpitalu Bielańskim otwarto trzy gruntownie odnowione oddziały: Gastroenterologiczny i IV Chorób Wewnętrznych oraz zupełnie nowy – II Oddział Neurochirurgiczny, w którym zlokalizowano Klinikę Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie.

Oddział Gastroenterologiczny ma 24 łóżka. Zapleczem dla niego jest Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, wyposażona w wysokiej klasy sprzęt: wideogastroskopy, wideokolonoskopy, gastrofiberoskop, rektoskop oraz diatermię z argonem, pozwalającą m.in. na skuteczne tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego.
IV Oddział Chorób Wewnętrznych ma 22 łóżka (10 znajduje się w Pododdziale Nefrologicznym). Dysponuje salą zabiegową z dwoma stanowiskami do zabiegów w krążeniu pozaustrojowym, stanowiskiem do biopsji nerek, stacją dializ otrzewnowych i Poradnią Nefrologiczną. Otwarcie nowego oddziału zapewni mieszkańcom północno-zachodniej części miasta specjalistyczną opiekę nefrologiczną. Szybki wzrost świadczeń neurochirurgicznych w istniejącym od 2001 r. I Oddziale Neurochirurgicznym (z 500 zabiegów w pierwszym roku działalności do 900 w 2004 r.) skłonił dyrekcję szpitala do utworzenia drugiego oddziału tej samej specjalności. Liczy on 14 łóżek.
Koszty – 2 mln zł na remont dwóch pierwszych oddziałów i 640 tys. zł na neurochirurgię – w znaczącej części pokryto z budżetu m.st. Warszawy.
Mkr

Potrzebny remont

W połowie marca br. inspektor sanitarny nakazał wstrzymać działalność I Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, ze względu na zły stan sanitarno-higieniczny, m.in. zagrzybione sufity w sanitariatach, poobijane framugi drzwi, poodpryskiwaną farbę na sprzęcie metalowym, poobijane płytki glazury, odrapane blaty przy zlewach, zniszczone umywalki. Opatrzenie tej decyzji klauzulą natychmiastowej wykonalności spowodowało niezwłoczne zamknięcie oddziału, który nie był gruntownie remontowany od początku swego istnienia, tj. 1960 r.
Od 2000 r. szpital wielokrotnie występował do kolejnych organów założycielskich o przyznanie środków na remont i modernizację tego oddziału, wskazując, iż jest to jedna z najpilniejszych potrzeb. W związku z zamknięciem oddziału szpital ponownie zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Warszawy. Uzyskał wstępną promesę Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy dotyczącą przekazania w połowie br. funduszy na generalny remont. Ü bu

Archiwum