21 czerwca 2005

Błędy w receptach

NFZ po raz kolejny przeprowadził kontrolę ordynacji i realizacji recept. O najczęściej popełnianych błędach – przez lekarzy i wydających leki farmaceutów – mówi Renata FURMAN, rzecznik prasowy NFZ.

Najistotniejsze błędy to: brak podpisu i pieczątki lekarza przy poprawkach dokonywanych na recepcie; realizacja nieprawidłowo wypisanych recept (brak pieczątki, numeru telefonu świadczeniodawcy, podpisów, dawkowania przy większej liczbie wypisanych leków); wydawanie leków w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie; realizacja recept po terminie ich ważności; nieprawidłowe oznaczenie uprawnień dodatkowych pacjenta; brak numeru oddziału NFZ; niepełny adres pacjenta.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z 28 września 2004 r. (Dz.U. nr 213, poz. 2164) paragraf 4 ust. 1 i 2, jeżeli receptę wystawia lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, lekarz wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują m.in. nazwę zakładu opieki zdrowotnej, indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej oraz adres i numer telefonu upoważnionego podmiotu. Jeżeli zaś recepta jest wystawiana w warunkach innych niż określone w ust. 1, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują m.in. imię i nazwisko osoby, która zawarła z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne oraz adres i numer telefonu tej osoby.
Ponadto adres pacjenta powinien zawierać pełną nazwę miejscowości zamieszkania (a nie skrót), aby była możliwa pełna identyfikacja. Zdaniem NFZ, nie każdy skrót można jednoznacznie odczytać, a lekarze stosują dowolnie tworzone „skrótowce”.

mkr

Archiwum