2 lipca 2005

Chybiona* ankieta

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie otrzymała wzór ankiety, która ma służyć badaniom jakości usług świadczonych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Nie kwestionując zasadności badania,OIL wyraziła zastrzeżenia co do treści niektórych pytań i zgłosiła postulat wycofania ankiety w takiej formie.

• Pytania dotyczące wyrażenia zgody przez pacjentów na badania – zabiegi operacyjne są oczywiste dla każdego lekarza, odnotowywane w dokumentacji medycznej i potwierdzone odrębną zgodą pacjenta na piśmie. Brak takiej zgody rodzi skutki cywilnoprawne, a nawet karne. Dlatego tego typu pytania, skierowane w ankiecie do pacjenta, są bezprzedmiotowe i mijają się z celem, jakiemu ma ona służyć.
• Pytanie nr 11, określające „zaufanie” do stawianych diagnoz, odnosi się jedynie do subiektywnych ocen pacjenta – nie muszą one mieć nic wspólnego
z rzeczywistym przebiegiem leczenia
i koniecznymi czynnościami podejmowanymi w trakcie leczenia. Brak określenia kryteriów, na których podstawie ma być badane „zaufanie” do diagnozy, czyni również to pytanie niecelowym.
• Pytanie nr 14, odwołujące się w ankiecie do subiektywnych ocen pacjentów, dotyczących zachowania personelu szpitala odnośnie „oczekiwań” wdzięczności materialnej, zostało sformułowane źle – może wręcz wypaczyć rzeczywisty obraz sytuacji w zakładzie opieki zdrowotnej. Nasuwają się np. wątpliwości, jak należy rozumieć „oczekiwanie”, jaką formę może ono przybierać, oraz co to znaczy „wdzięczność materialna”. Czy np. w zakresie tym mieści się też zwyczajowe wręczanie kwiatów albo słodyczy?
OIL podkreśliła, że tak nieprecyzyjnie sformułowane pytania mogą skutkować wypaczoną oceną zakładu opieki zdrowotnej i pracującego tam personelu. Zgłosiła postulat wycofania ankiety i dopracowania pytań – tak, aby mogły stanowić podstawę do obiektywnej oceny zakładu opieki zdrowotnej, a nie była wyrazem subiektywnych odczuć pacjentów. Ü

Na podstawie pisma OIL
do dyrektor Aurelii Ostrowskiej
z Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy z dn. 31 maja 2005 r.

*
jako chybione określamy coś, co mija się z celem, ponieważ jest nieudane lub pozbawione sensu („Inny słownik języka polskiego PWN”)

Archiwum