28 lipca 2005

Jeszcze o kontrowersyjnej przeprowadzce

Lekarze Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, mieszczącego się przy ul. Andersa 37, w kwietniu br. skierowali do przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej list z prośbą o interwencję w związku z planowanym przeniesieniem ich placówki do Przychodni Centrum, znajdującej się przy ul. Nowogrodzkiej 62. Prezydium ORL zwróciło się w tej sprawie do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika
(patrz: „Puls” nr 6/2005).

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie Waldemar Roszkiewicz w piśmie z 13 czerwca br. do przewodniczącego ORL przedstawił na ten temat następujące informacje:

(…) Samorząd Województwa Mazowieckiego jako organ założycielski nie zamierza zlikwidować ani ograniczać dotychczasowej działalności Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Wszelkie działania restrukturyzacyjne, jakie przeprowadza bądź planuje przeprowadzić Samorząd Województwa Mazowieckiego, nigdy nie miały i nie mają na celu pogorszenia warunków przyjęć pacjentów, ograniczenia dostępności świadczeń oraz pogorszenia warunków pracy zawodowej pracowników. Wręcz odwrotnie – działania restrukturyzacyjne mają na celu poszerzenie zakresu usług medycznych oraz stworzenie silnych i stabilnych podmiotów na rynku usług medycznych, które by sprostały wymogom ustawowym obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia. Argument, że lokal dotychczas zajmowany przez daną jednostkę ochrony zdrowia zajmuje powierzchnię większą od tej, którą zajmowałby po ewentualnym przeniesieniu – jest nie do przyjęcia.
Wyjaśniam, że zadania statutowe Zakładu muszą być realizowane w pomieszczeniach spełniających wymogi sanitarno-higieniczne określone przez obowiązujące przepisy resortu zdrowia i Samorząd Województwa Mazowieckiego ściśle przestrzega tych zasad. Natomiast utrzymywanie zbędnych powierzchni do wykonywania świadczeń, szczególnie w lokalach wynajmowanych, może świadczyć o niegospodarności.
Jako organ założycielski dokładamy wszelkich starań, aby działalność podległych nam zakładów opieki zdrowotnej prowadzona była w zasobach własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Ze swojej strony nie widzę żadnych zagrożeń dla dalszej działalności Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, przy ul. Andersa 37, jeżeli nastąpi zmiana jego lokalizacji.
W przypadku podjęcia działań legislacyjnych niezbędnych do zrealizowania połączenia 2 zakładów opieki zdrowotnej wystąpimy o opinię w tej sprawie do Rad Społecznych tych zakładów oraz Wojewody Mazowieckiego.
Przedstawiając jak wyżej, pragnę zapewnić Pana Przewodniczącego, że wszelkie działania restrukturyzacyjne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podejmowane ze strony organu założycielskiego, są analizowane bardzo wnikliwie i przede wszystkim mają na względzie dobro pacjenta.

Archiwum