19 lipca 2005

Krzywdzące dla Mazowsza

Środki finansowe zaproponowane Oddziałowi Mazowieckiemu NFZ na zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych w roku 2006 są nie tylko niewystarczające, ale również relatywnie niższe od poziomu z bieżącego roku.

Taki wniosek sformułowała Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia z 29 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ. Stanowisko to wypracowała po konsultacjach oraz dyskusji z udziałem wojewody mazowieckiego, marszałka województwa, prezydenta m.st. Warszawy, przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej, przewodniczącej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, przewodniczącej OZZPiP województwa mazowieckiego oraz dyrektora MOW NFZ.
Po dokonaniu analizy kryteriów i trybu rozdziału środków Rada MOW NFZ przekazała ministrowi zdrowia następujące uwagi:

  1. Projekt planu finansowego dla MOW NFZ na 2006 rok, pomimo iż zakłada wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych o 95062 tys. zł, tj. o 1,9 % w relacji do obecnie obowiązującego planu, faktycznie (przy nominalnym ich wzroście) oznacza realny spadek.
  2. Zaproponowane Mazowieckiemu OW NFZ środki finansowe będą zdecydowanie niewystarczające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Mazowsza oraz leczących się na obszarze naszego województwa mieszkańców innych regionów kraju.
  3. Środki finansowe na świadczenia zdrowotne w obowiązującym planie finansowym oddziału na 2005 rok nie pozwalają na zakończenie procesu kontraktowania świadczeń oraz osiągnięcie, zakładanego przez ministra zdrowia dla wszystkich oddziałów, wzrostu nakładów na koszty świadczeń zdrowotnych o 5,17% w relacji do ostatecznego planu finansowego oddziału na 2004 rok; brakująca kwota w roku bieżącym to 102336 tys. zł.
  4. Plan finansowy oddziału na rok 2005 nie zapewnia również środków na realizację nowych zadań, zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia i centralę Narodowego Funduszu Zdrowia.
  5. Projekt planu finansowego na rok 2006 rok w relacji do obowiązującego planu finansowego na 2005 rok, powiększonego o kwotę niedoboru, określoną w punkcie 3, oznacza niedobór środków na świadczenia zdrowotne i brak możliwości finansowania na niezbędnym poziomie świadczeń z zakresu: lecznictwa szpitalnego – niedobór w kwocie 68,4 mln zł; świadczeń zdrowotnych odrębnie
    kontraktowanych – niedobór w kwocie 22,2 mln zł; ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – niedobór w kwocie 4,3 mln zł; rehabilitacji leczniczej – niedobór w kwocie 2,1 mln zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów refundacji leków o 87,5 mln zł, tj. o 9,7 %.
  6. Szczególne zaniepokojenie budzi zaniżanie budżetu na lecznictwo szpitalne dla Mazowsza, trwające nieprzerwanie od 2003 roku, przejawiające się: brakiem możliwości zakontraktowania świadczeń na okres całego roku; stałym pogłębianiem się zadłużenia szpitali; generowaniem przez placówki „nadwykonań”; wydłużaniem się list oczekujących na świadczenia medyczne, szczególnie w przypadku specjalności, w których znaczny odsetek stanowią procedury ratujące życie (kardiologia, kardiochirurgia, neurologia, neurochirurgia, onkologia, ortopedia i traumatologia).
  7. Niewłaściwe jest przyjęcie założenia stopniowego niwelowania różnic w nakładach finansowych na 1 mieszkańca w skali całego kraju w poszczególnych rodzajach świadczeń i nieuwzględnianie specyfiki poziomów referencyjności placówek, znajdujących się na obszarze działania poszczególnych oddziałów oraz zakresu realizowanych przez nie świadczeń. Na Mazowszu bowiem znajduje się wiele instytutów i szpitali klinicznych, które niejednokrotnie wykonują szereg procedur drogich i unikatowych, co powoduje napływ pacjentów z całego kraju.

Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ sformułowała ostrzeżenie, że wejście w życie ministerialnego projektu rozporządzenia z 29 kwietnia br. w sprawie budżetu dla centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ uniemożliwi zawarcie kontraktów na cały rok, spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Mazowsza i katastrofę mazowieckich placówek służby zdrowia. Odpowiedzialnością za zaistnienie takiej sytuacji obciąża ministra zdrowia oraz centralę NFZ.

Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przy poparciu wojewody mazowieckiego, marszałka województwa mazowieckiego, przedstawicieli organów założycielskich placówek służby zdrowia, reprezentantów środowisk zawodowych i samorządowych służby zdrowia oraz związków zawodowych reprezentujących pracowników służby zdrowia zwróciła się do ministra zdrowia z apelem o ponowne przeanalizowanie systemu rozdziału środków finansowych na poszczególne oddziały wojewódzkie, aby nie dopuścić do destabilizacji systemu ochrony zdrowia na Mazowszu oraz eskalacji niezadowolenia społecznego. Ü

Na podstawie Stanowiska Rady MOW NFZ z 25 maja 2005 r.

Archiwum