4 lipca 2005

NFZ o receptach


Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 28 września 2004 r. (Dz. U. nr 213, poz. 2164) od dnia 1 lipca 2005 r., aby leki i wyroby medyczne podlegały refundacji, należy zaopatrzyć się w druki recept numerowanych rozprowadzanych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lekarz niepracujący zawodowo lub lekarz przyjmujący pacjentów w ramach praktyki lub w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej niemającym z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej musi zawrzeć umowę z NFZ na wystawianie recept refundowanych. Aby zawrzeć umowę, należy zgłosić się do Oddziału lub właściwej ze względu na miejsce zamieszkania delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:


  • lekarze niepracujący zawodowo składają kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu i przedstawiają imienną pieczątką lekarską,
  • lekarze prowadzący indywidualną praktykę, praktykę specjalistyczną lub praktykę grupową przedstawiają dodatkowo kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru praktyk lekarskich i kserokopię zezwolenia na prowadzenie praktyki. Lekarze prowadzący praktyki lekarskie zobowiązani są ponadto do przedłożenia kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej (REGON),
  • lekarze, którzy nie prowadzą praktyki lekarskiej, a udzielają świadczeń zdrowotnych w jednostkach niemających umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, muszą złożyć kserokopię aktualnego prawa wykonywania zawodu i przedstawić imienną pieczątką lekarską oraz dokonać zapisu nazwy, adresu, numeru telefonu oraz REGON-u miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych.


W recepty lekarze mogą zaopatrywać się:
poprzez wydrukowanie ich z komputera podłączonego do sieci internetowej za pośrednictwem Systemu Numerowania Recept Lekarskich; poprzez pobranie numerów recept z Systemu Numerowania Recept Lekarskich celem ich wydruku za pośrednictwem drukarni; bezpośrednio zakupując recepty w punktach dystrybucji recept.

Lekarza pracującego u świadczeniodawcy, który zawarł z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zaopatruje w recepty świadczeniodawca.

Jerzy Serafin
rzecznik prasowy
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Archiwum