14 lipca 2005

TK o diagnostach

23 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej sprawę zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, określających dostęp do zawodu diagnosty, uznał, że są one niezgodne z ustawą zasadniczą. NRL zwróciła się z wnioskiem do TK, uważając, że ustawa ogranicza lekarzom dostęp do tego zawodu.

Trybunał orzekł, że przepisy określające dostęp do zawodu diagnosty laboratoryjnego są nieprecyzyjne. Dodatkowo, pozostawiają dokładne uregulowanie prawa dostępu do zawody wewnętrznym przepisom uczelni lub korporacjom zawodowym, gdy tymczasem takie kwestie powinny być rozstrzygnięte w ramach ustawy.
TK stwierdził, że ustawa stwarza możliwość interpretacji, w myśl której diagnostą może zostać osoba, która nie ma odpowiedniego przygotowania do zawodu. Nie daje też gwarancji, że osoby przygotowane do zawodu będą mogły bez przeszkód być wpisane na listę diagnostów.
Sędziowie TK tłumaczyli, że ustawa nie określa ani kierunku studiów, których ukończenie umożliwia pracę na stanowisku diagnosty laboratoryjnego, ani warunków uzupełnienia wiedzy praktycznej i teoretycznej w drodze specjalizacji. Jednocześnie stawia wymóg uzyskania tytułu zawodowego magistra. Pomija natomiast lekarzy, którzy, poprzez uzyskanie specjalizacji z analityki medycznej, mogliby wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego.
Sędziowie TK podjęli decyzję, że przepisy uznane za niekonstytucyjne utracą moc 30 czerwca 2006 r.

Archiwum