5 września 2005

UWAGA! WYBORY!

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie informuje, że w wymienionych obok rejonach wyborczych nie dokonano wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie V kadencji 2005-2009 ze względu na zbyt niską frekwencję. Tym samym grupa lekarzy i lekarzy dentystów, którzy tworzą dany rejon wyborczy, nie będzie miała swoich przedstawicieli na Okręgowym Zjeździe.
Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, okręgową izbę lekarską tworzą lekarze i lekarze dentyści wpisani na listę jej członków. Najwyższą władzą izby jest okręgowy zjazd lekarzy, w którym uczestniczą członkowie izby poprzez swoich delegatów wybranych na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach. Wybory delegatów odbywają się co cztery lata na podstawie demokratycznej, pięcioprzymiotnikowej ordynacji, gwarantującej wybór reprezentantów zgodnie z wolą wyborców. Jednakże jednym z warunków ważności wyborów jest udział co najmniej jednej piątej członków rejonu wyborczego. Regulamin wyborów umożliwia ponowne zwołanie zebrania wyborczego w dodatkowym terminie, ale wymóg 20% frekwencji musi być zachowany.
Mając na względzie zapewnienie na Okręgowym Zjeździe jak najszerszej reprezentacji środowiska lekarzy Warszawy i Mazowsza, zwłaszcza tych Kolegów, którzy wykonują zawód w podstawowej opiece zdrowotnej lub w formie indywidualnej praktyki, a w szczególności – indywidualnej praktyki stomatologicznej, zamierzamy zorganizować dodatkowe zebrania wyborcze we wrześniu br. Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie zwraca się więc z apelem do wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy nie uczestniczyli w pierwszej turze wyborów, o powszechny udział w wyborach.
Szczegółowe informacje – tel. 822-74-08, 658-17-02; e-mail:eszczepanczyk@oil.org.pl

Janusz KOSTRZEWA, przewodniczący OKW

Ochrona zdrowia w Polsce znajduje się w dramatycznym momencie, na granicy całkowitego załamania. Pamiętajmy, że izby lekarskie są jedyną powszechną organizacją lekarzy i lekarzy dentystów, która w ramach przysługujących uprawnień ustawowych może oddziaływać na stan prawny i system ochrony zdrowia w Polsce. W imieniu lekarzy i lekarzy dentystów, w naszym imieniu, działają konkretne osoby obdarzone mandatem zaufania głosem kolegi-wyborcy. Wybierzmy więc naszych przedstawicieli. Listy członków rejonów wyborczych można znaleźć w Internecie pod następującym adresem: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/rejlek/hurtd (po otworzeniu strony należy w odpowiednich polach wpisać imię i nazwisko, a następnie zatwierdzić „OK”). Pamiętajmy o starej, wielokrotnie powtarzanej prawdzie, że nieobecni nie mają racji.

Andrzej WŁODARCZYK, przewodniczący ORL

Archiwum