5 października 2005

Nowoczesna @-edukacja

Całkowicie nowym zjawiskiem dotyczącym edukacji lekarzy jest kształcenie na odległość (ang. e-learning). Znowelizowane w lipcu 2005 r. rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów stworzyło możliwość uczestniczenia w progra-mach edukacyjnych realizowanych za pośredni- ctwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem (tzw. sieci korporacyjnej).

Korzyści z @-edukacji:
1. efektywność ekonomiczna
– kształcenie na odległość jest tańsze w porównaniu z tradycyjnymi formami edukacji,
2. pełne zaangażowanie – medium wymaga interakcji, oparte jest na sprzężeniu zwrotnym,
3. skuteczność – @-edukacja umożliwia łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, jest zorientowana na cel,
4. elastyczność – możliwe jest kształcenie z pominięciem barier czasowych i przestrzennych, a edukacja – dopasowana do indywidualnego tempa pracy,
5. „sympatyczność” dla odbiorców – inteligentne medium „rozumie” potrzeby i ograniczenia ludzi dorosłych, skorelowane jest z obranym indywidualnie stylem życia prywatnego i aktywnością zawodową.

Wykorzystaniem Internetu w doskonaleniu zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów nasza Izba zainteresowała się już na początku 2003 r. Intensywne prace nad systemowym ujęciem tego zagadnienia przypadły na ostatnich 12 miesięcy.
Działania te wynikały z analizy doświadczeń zagranicznych oraz wnikliwej obserwacji polskiej rzeczywistości. Ponad 3/4 wszystkich lekarzy w Polsce korzysta z Internetu. Deklaruje to 67% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 86% anestezjologów
i aż 94% urologów. 83% lekarzy ma dostęp do Internetu w domu. Wielu korzysta z sieci także w pracy – ponad 60% anestezjologów i urologów, ale mniej niż 40% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze będący użytkownikami Internetu korzystają z niego codziennie lub kilka razy w tygodniu. Tylko nieliczni (ok. 15%) posługują się nim kilka razy w miesiącu lub rzadziej.
Z satysfakcją możemy odnotować fakt, że zapotrzebowanie środowiska lekarskiego na nowoczesną formę doskonalenia zawodowego zostało zrealizowane. Świadectwem tego jest Medyczna Platforma Edukacyjna (mpe), której pilotażowy rozruch nastąpił 7 maja br., tj. w dniu ogólnopolskiej konferencji „Doskonalenie zawodowe lekarzy jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”. Platforma powstała w ramach Porozumienia Konsorcjalnego „Gravitas”, którego jednym z sygnatariuszy jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.
Od października br. każdy lekarz po zarejestrowaniu się na stronie http://www.medycyna.org.pl będzie mógł przystąpić do realizacji samokształcenia kierowanego.
Kursy będą wydawane na nośnikach multimedialnych.
Każdy – zapisany na płycie DVD (kurs i użyteczne informacje) i CD (wyłącznie kurs). Zapisanie kursów na dwóch nośnikach ułatwi lekarzowi ich odtwarzanie według indywidualnych preferencji (monitor komputera lub ekran telewizora). Aby chronić prawa autorskie, płyta każdego kursu zostanie opatrzona unikatowym numerem seryjnym, uprawniającym lekarzy do przystąpienia i zaliczenia testu wiedzy. Ukończenie kursu pozwoli lekarzom uzyskać 5 punktów edukacyjnych (25 pytań testowych, z których każde, zgodnie z rozporządzeniem, ma wartość 0,2 pkt). Zdobyte w ten sposób punkty zostaną wpisane do „Elektronicznego indeksu” i ewidencji prowadzonej przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską.

Medyczna Platforma Edukacyjna stwarza ponadto możliwość nieskrępowanej wymiany informacji i uwag poprzez forum dyskusyjne. Ponieważ wszyscy promotorzy mpe uznają za wartość zasadę partycypacji, użytkownicy mają prawo zgłaszać propozycje tematów kursów, a tym samym kształtować ofertę programową według najważniejszego kryterium
– przydatności.
Zgodnie z regulaminem mpe, jej użytkownicy mają również prawo do publikowania swoich opracowań autorskich. Wcześniej jednak muszą one zostać dopuszczone do edycji przez Radę Programową, składającą się z osób o niekwestionowanym autorytecie zawodowym i osobistym.
Idea powołania Medycznej Platformy Edukacyjnej jest przykładem realizacji zaleceń unijnych, a także mieści się w priorytetach ujętych w deklaracjach instytucji o zasięgu światowym (Bank Światowy, UNESCO). Promuje bowiem ideę kształcenia ustawicznego (lifelong learning), którą definiuje się jako wszelkie formy aktywności związane z uczeniem się, podejmowane w ciągu całego życia, mające na celu zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji, z perspektywy życia osobistego, obywatelskiego, społecznego i zawodowego.

Należy żywić nadzieję, że technologie informatyczne wykorzystane w edukacji zawodowej będą dobrze służyć lekarzom, zwiększając tym samym ich satysfakcję
z przynależności do środowiska lekarskiego. Pamiętać trzeba również, że sprawność systemu kształcenia naszej grupy zawodowej jest jednym z czynników poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.
Ü

Mariola ROMAŃSKA

Archiwum