14 października 2005

Uwaga: składki!

Koleżanki i Koledzy!

Powinniśmy wywiązywać się z ustawowego obowiązku płacenia składek.
Konto: 73 1020 1013 0000 0802 0002 9330 lub 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736

 1. Zgodnie z uchwałą NRL 69/03/IV z dn. 12.12.2003 r., miesięczna składka obowiązująca członków izb lekarskich wynosi:
  1. lekarze, lekarze dentyści – członkowie izby – 30 zł,
  2. stażyści, zarobkujący emeryci i renciści – 10 zł.
   Zwolnieni od obowiązku płacenia składki członkowskiej są:
  3. niezarobkujący emeryci i renciści,
  4. na czas określony – lekarze, lekarze dentyści nieosiągający przychodu z tytułu wykonywanego zawodu lub innego źródła zarobkowania, na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, jeżeli udokumentują lub uprawdopodobnią fakt niezarobkowania,
  5. bezrobotni – w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

  Obowiązek płacenia składek członkowskich przez lekarzy powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym dokonany został wpis na listę członków okręgowej izby lekarskiej.
  Składka za dany miesiąc winna być opłacona do końca tego miesiąca kalendarzowego.
  W przypadku skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej – obowiązek płacenia składki członkowskiej ustaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po skreśleniu.

 2. Od zaległych składek naliczane są odsetki ustawowe.
 3. Składki członkowskie nieopłacone we wskazanym terminie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Wpłaty powinny być dokonywane imiennie, w terminach miesięcznych, na rachunek bankowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
  1. przekazem pocztowym,
  2. przekazem z konta osobistego ROR (najwygodniej na podstawie stałego zlecenia),
  3. imiennym przelewem przez pracodawcę, na podstawie osobistej dyspozycji pracownika,
  4. bezpośrednio do kasy OIL w Warszawie.

Koleżanki i Koledzy,
Wpłacajcie swoje składki tylko na konto Okręgowej Izby Lekarskiej!
Nie wpłacajcie ich na konto NIL, ponieważ transfer Waszych pieniędzy z konta Naczelnej Izby wiąże się z dużymi kosztami.

Wojciech Borkowski
skarbnik ORL

Archiwum