6 października 2005

W sprawie doskonalenia zawodowego

Odpowiedź Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ na wystąpienie ORL dotyczące interpretacji przepisów w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy:
Rozporządzenie ministra zdrowia z dn. 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) nie precyzuje rodzajów aktywności, jakie mogą być punktowane w powyższym systemie. Zdaniem Departamentu, tematyka realizowanych form szkolenia nie musi być ograniczona wyłącznie do zagadnień ściśle medycznych, zawartych w programach specjalizacji i bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem. Dla lekarzy cenne może być również uczestniczenie w formach wspomagających prowadzoną przez nich działalność, a jedynie pośrednio związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
W odniesieniu do zagadnień tzw. medycyny niekonwencjonalnej, które nie są związane z żadną specjalnością lekarską i lekarsko-dentystyczną ani też nie zostały umieszczone w projekcie rozporządzenia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny, Departament stoi na stanowisku, że odbywane przez lekarzy szkolenia w tym zakresie nie powinny być uwzględniane przy naliczaniu punktów edukacyjnych.
Odpowiadając na zapytanie dotyczące możliwości realizowania obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w organizowanym przez uczelnię niemedyczną studium podyplomowym, pragniemy podkreślić, że w załączniku nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia wyszczególnione zostały liczby punktów edukacyjnych odpowiadające poszczególnym formom doskonalenia zawodowego. Wśród wymienionych form nie figuruje wprost uczestniczenie w wykładach odbywanych w ramach studium podyplomowego. Pozycja 2 ww. załącznika określa jedynie liczbę punktów przewidzianych za udział w kursie medycznym, nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności. Tematyka wykładów prowadzonych w ramach takiego studium może stanowić podstawę do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli merytoryczna zawartość jego programu odpowiada założeniom doskonalenia zawodowego. Ponieważ jednak forma wykładu nie została uwzględniona w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, tematyka ta może być realizowana w ramach kursów medycznych (zgodnie z pkt 2, grupa 1 – aktywności podstawowe).

Z pisma dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ Romana Danielewicza do przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzeja Włodarczyka z dn. 2.09.2005 r.

Archiwum