8 października 2005

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Udostępnianie przez ZUS informacji publicznej

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w sierpniu br. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie obowiązku udostępniania przez ZUS informacji publicznej.

W związku z otrzymaną skargą – RPO zwrócił się do Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS o wyjaśnienie przyczyn odmowy udzielenia skarżącemu informacji na temat kwalifikacji badających go lekarzy wchodzących w skład komisji lekarskiej ZUS. Osobie tej odmówiono również wydania kserokopii akt orzeczniczych.
Wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzbudziły wątpliwości RPO, wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jego zdaniem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednostka państwowa, należy do podmiotów zobowiązanych do udostępnienia na żądanie informacji publicznej znajdującej się w jego posiadaniu. Według RPO, nie ulega wątpliwości, że ZUS ma dane o specjalizacji zawodowej lekarzy orzeczników i członków komisji lekarskich. Jego zdaniem, w sprawie tej nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego dotyczące ochrony dóbr osobistych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przewidujące możliwość ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej. Informacje o specjalizacji zawodowej lekarzy orzeczników i członków komisji lekarskich ZUS nie dotyczą bowiem sfery prywatności lekarzy.
Na wystąpienie RPO odpowiedział członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poinformował on, że ZUS nie udzielając informacji o specjalizacji lekarza, stał na stanowisku, iż informacje te stanowią dobro osobiste. Stanowisko to prezentowane było na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego lekarza orzecznika ZUS i lekarzy członków komisji lekarskiej ZUS są jawne. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy regulujące postępowanie emerytalno-rentowe nie wymagają podawania w dokumentach wytworzonych podczas postępowania – będących dowodem w sprawie, a także w orzeczeniach i decyzjach – tytułów naukowych, specjalizacji zawodowych i innych tego typu informacji. ZUS umożliwia ubezpieczonym przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów, a także, jeżeli jest to uzasadnione ważnym interesem ubezpieczonego, wydaje uwierzytelnione odpisy. Informacje o specjalizacjach są powszechnie dostępne na stronach internetowych okręgowych izb lekarskich, gdzie zamieszczony jest Centralny Rejestr Lekarzy. Wszyscy lekarze orzecznicy i członkowie komisji lekarskich zatrudnieni w ZUS spełniają warunki określone w obowiązujących przepisach prawa. ZUS będzie przekazywał informacje o ich specjalizacjach na wniosek osób badanych.

AK

Archiwum