2 listopada 2005

ISO

Budujące jest to, że mimo zmian legislacyjnych i ciągłej walki o finanse – zakłady opieki zdrowotnej zdobywają certyfikaty jakości.

W ciągu ostatniego roku uczestniczyłam w kilku uroczystościach wręczenia zakładom opieki zdro wotnej certyfikatów zarządzania jakością ISO. Wysiłek porządkowania, wprowadzania standardów postępowania – to prawdziwe dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy i obsługi pacjentów. Osiągnięcie to – trzeba podkreślić – jest efektem pracy ludzi, a nie zwiększonych nakładów finansowych. Tak jest w wielu zakładach, które wysiłkiem pracowników tworzą system jakości i nadzorują jego utrzymanie.
Dyrektorzy zakładów chcą zaprzeczyć panującej powszechnie opinii, że można o nich mówić tylko źle, bo rządzą nieudolnie i zadłużają szpitale. – Chcemy być konkurencyjni, leczyć sprawnie i efektywnie. Nie są nam w stanie
w tym przeszkodzić ani wadliwe ustawy sejmowe, ani kłody rzucane pod nogi przez płatnika.
Jednak znacznie lepsze byłoby zauważenie tych wysiłków nie tylko w czasie uroczystości wręczania certyfikatów, ale także podczas negocjacji z NFZ, przy uchwalaniu ustaw przez posłów, wydawaniu rozporządzeń przez ministra zdrowia. Odpowiedzialni za służbę zdrowia powinni promować tych, którzy potrafią zmobilizować pracowników do lepszej pracy. Nie można stracić tego potencjału zaangażowania, który tkwi w ludziach. Zniechęciłoby to ich
do podejmowania jakichkolwiek działań. Służba zdrowia w Polsce nadal istnieje tylko dzięki jej pracownikom.
Deficyt finansowy spowodowany brakiem odpowiednich działań podejmowanych przez państwo powoduje, że płace lekarzy i pielęgniarek znacznie odbiegają od średniej krajowej. Mimo to w wielu placówkach udaje się przeprowadzić proces certyfikacji, który wymaga od pracowników zaangażowania swoich sił i czasu poza podstawowymi obowiązkami.

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Oddział Warszawski, powołało Klub Jednostek Promujących Jakość. Celem działania Klubu jest pozyskanie funduszy i prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów przygotowujących się do certyfikacji oraz szkoleń doskonalących dla tych, którzy taki certyfikat już otrzymali. Dodatkowe fundusze pochodzące z innych źródeł takich, jak Unia Europejska czy Fundusze Norweskie, spowodują, że znacznie obniżą się koszty uzyskiwania certyfikacji ponoszone przez ZOZ-y .
Program ten postanowiliśmy realizować systematycznie i konsekwentnie. Pierwszym etapem działania było zorganizowanie konferencji dotyczącej jakości usług medycznych i jakości zarządzania firmą, zorganizowanej w dn. 21-22.10.2005 r. w Otwocku, w Ośrodku Kształcenia
i Doskonalenia Funkcjonariuszy Celnych. Na konferencji zaprezentowano zakłady, które zdobyły akredytację i certyfikat ISO. Ci zaś, którzy dopiero przygotowują się do certyfikacji, otrzymali solidną porcję informacji o jakości usług zdrowotnych oraz normie ISO. Była to także okazja
do spotkania z kolegami dyrektorami i ich pełnomocnikami ds. jakości oraz wymiany doświadczeń.
Efekt konferencji to, niewątpliwie, lepsze zintegrowanie środowiska wokół idei jakości. Ü

Grażyna PACOCHA

Archiwum