23 listopada 2005

Sprawozdanie Delegatury Radomskiej

Pracą Delegatury kierował, zgodnie z regulaminem, przewodniczący, ciałem doradczym była Rada Delegatury.
Obecna kadencja była pierwszą, w której Delegatura działała na podstawie uchwalonego przez ORL w Warszawie regulaminu Delegatury. Regulamin ten umożliwia wykonywanie pewnych czynności pomocniczych, które są dobrze przyjmowane przez środowisko lekarskie. Wprowadzenie możliwości odbierania w siedzibie Delegatury praw wykonywania zawodu, zezwoleń na indywidualne praktyki lekarskie, wpłacania składek powoduje, że droga lekarza do siedziby samorządu ulega istotnemu skróceniu i nie musi on pokonywać dużych odległości dla załatwienia bieżących spraw. Zgodnie z ustaleniami, wydawanie dokumentów poprzedzone jest zawsze podjęciem stosownej uchwały prze ORL.

W trakcie kadencji organizowano uroczyste pożegnania lekarzy przechodzących na emeryturę. Uroczystość ta wiąże się zwykle z wręczeniem lekarzom emerytom drobnych prezentów oraz dyplomów pamiątkowych. Jest to wyraźnym sygnałem, bardzo dobrze odbieranym przez środowisko lekarskie, że nie są przez samorząd lekarski zapomniani. W czasie tych uroczystości są zapraszani do pracy w Komisji Emerytów, którą kieruje obecnie kol. Barbara Paczwa, emerytowany wieloletni ordynator o dużym autorytecie.
Spotkania lekarzy emerytów odbywały się regularnie, organizowano liczne imprezy kulturalne.

W ramach Komisji Sportu, kierowanej przez kol. Janusza Wieczorka oraz kol. Mieczysława Szatanka, umożliwiono lekarzom nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej, kortu tenisowego oraz pływalni. Ponadto w Delegaturze działa Klub Brydżowy, odbywają się regularnie turnieje na szczeblu okręgowym. Dzięki wyposażeniu Klubu w ubiegłych latach nie wymagał on nakładów finansowych.
Działający w Delegaturze Lekarski Klub Żeglarski „Bocianie Gniazdo” korzystał w części z funduszy Delegatury, w części z funduszy Komisji Sportu ORL. Klub zorganizował kursy na stopień żeglarza i stopień sternika jachtowego.

Komisją Etyki Lekarskiej kierowała kol. Danuta Anańko, osoba o wysokim autorytecie, emerytowany wieloletni ordynator oddziału wewnętrznego. Komisja zajmowała się rozpatrywaniem sporów między lekarzami. Sprawy te należą do najtrudniejszych do rozwiązania. Instrumenty, jakimi może posługiwać się Komisja Etyki, są dosyć ubogie. Ponadto rozpatrywano niektóre skargi na lekarzy, jeżeli nie były adresowane do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Działanie Rady Funduszu Samopomocy na szczeblu Delegatury nie było możliwe wobec braku wyodrębnienia środków przeznaczonych na pożyczki i zapomogi. Czy będzie w przyszłości taka wola Rady Okręgowej?
Przewidziane w preliminarzach budżetowych środki finansowe dzięki oszczędnej gospodarce okazały się wystarczające.

Do obowiązków przewodniczącego Delegatury należy utrzymywanie kontaktu z władzami politycznymi i samorządowymi w terenie. Jak zawsze po wyborach samorządowych organizowane jest spotkanie z wybranymi radnymi lekarzami w celu ustalenia sposobu współpracy dla utworzenia lobbingu w sprawach związanych z ochroną zdrowia na terenie radomskim. Oprócz tego utrzymywane są kontakty z posłami.
Niektóre ze spraw były na tyle trudne do załatwienia na szczeblu lokalnym, że angażowano ORL i jej przewodniczącego. Dotyczyło to np. sprzeciwu samorządu wobec uchwalenia nowego statutu i regulaminu wyboru tzw. kierowników oddziałów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana w Radomiu. Intensywne działania w tym zakresie przyczyniły się do powrotu w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym do poprzedniego statutu, przywrócono stanowiska ordynatorów.
Inne sprawy załatwiane w Delegaturze to np. organizacja balów charytatywnych „Lekarze dzieciom” czy udział przedstawicieli w uroczystościach pogrzebowych zmarłych lekarzy.

Obowiązujący regulamin Delegatury Radomskiej oraz posiadane dobre warunki lokalowe umożliwiają jej dalsze sprawne działanie. Posiadane rezerwy lokalowe mogą być wykorzystane np. na zorganizowanie Klubu Lekarza. Planowana adaptacja budynku gospodarczego o pow. 110 m2 umożliwia prowadzenie przez Delegaturę działalności gospodarczej dla pokrycia kosztów utrzymania istniejącej siedziby.

Powtarzające się uwagi lekarzy o potrzebie rozszerzenia kompetencji Delegatury będą z pewnością prezentowane przez delegatów wybranych na kolejną kadencję i – mam nadzieję – spotkają się z akceptacją Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

przewodniczący
Delegatury Radomskiej
Tadeusz Kalbarczyk

W „Pulsie” przytoczyliśmy skrócony tekst sprawozdania Delegatury Radomskiej.

Archiwum