15 listopada 2005

Sprawozdanie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Okręgowa Rada Lekarska od początku swojej kadencji wykazywała duże zainteresowanie zagadnieniami doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

XX Okręgowy Zjazd Lekarzy w dniu 12 kwietnia 2003 r. podjął uchwałę o powołaniu placówki (uchwała nr 12/Z/IV/03 XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie), której zadaniem powinno być zapewnienie członkom OIL w Warszawie warunków do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego wynikającego z treści obowiązujących regulacji prawnych, tj.:

– Kodeks Etyki Lekarskiej – tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r.,

– ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.),

– ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 204),

– rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. nr 231, poz. 2326),

– uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 98/04/IV z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Realizując postanowienia XX Zjazdu Lekarzy, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie w dniu 30 stycznia 2004 r. podjęła uchwałę nr 325/R-IV/04 w sprawie powołania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów jako jednostki organizacyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W dniu 1.03.2004 r. przewodniczący ORL Andrzej Włodarczyk powierzył organizację Ośrodka Krzysztofowi Dziubińskiemu. W ciągu niespełna 3 miesięcy pozyskano i zaadaptowano lokal biurowy, wyposażono go w niezbędny sprzęt, urządzenia i oprzyrządowanie, zatrudniono i przeszkolono trzyosobowy personel oraz wdrożono niezbędne procedury.

W dniu 27 maja 2004 r. przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej dokonał uroczystego otwarcia Ośrodka. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz Naczelnej Rady Lekarskiej, Akademii Medycznej, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Głównej Biblioteki Lekarskiej, Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego.

Już u progu swojej działalności Ośrodek napotkał szereg trudności związanych z poważnymi brakami w obowiązującym wówczas oprzyrządowaniu legislacyjnym oraz niespójnością i tymczasowością aktów prawnych.

Ośrodek realizował
następujące zadania:

1. Prowadził działalność legislacyjną poprzez uczestnictwo w pracach Komisji Legislacyjnej naszej Rady i NRL oraz opracowywanie niezbędnych formularzy i druków, z których większość zatwierdzana była jako dokumenty obowiązujące w całym kraju.

2. Zapewniał obsługę procesu wydawania zgód, a następnie rejestracji podmiotów pragnących prowadzić doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. Od początku działalności Ośrodka do końca sierpnia br. rozpatrzono wnioski złożone przez 130 podmiotów oraz zarejestrowano około 600 szkoleń zatwierdzonych na podstawie uchwał Prezydium ORL.
W maju br. wszyscy lekarze otrzymali indeksy ewidencji doskonalenia zawodowego. W związku z tym Ośrodek przygotowuje się do potwierdzenia lekarzom uzyskanych przez nich punktów edukacyjnych. Dla ułatwienia została opracowana „Instrukcja obsługi punktów edukacyjnych”, z którą lekarze mogli zapoznać się na łamach „Pulsu” (maj 2005 r.). Członkowie warszawskiej Izby są na bieżąco informowani (telefonicznie lub podczas wizyt w Ośrodku), w jaki sposób postępować z już uzyskanymi świadectwami doskonalenia zawodowego.
Wykorzystując posiadane doświadczenie, Ośrodek opracował i przedłożył do akceptacji projekt analizy zatytułowanej „Standardowy przelicznik liczby godzin przypadających na jeden dzień danej aktywności”. Zaproponowanie takiego rozwiązania jest wymuszone brakiem przepisu wykonawczego regulującego sposób naliczania lekarzom punktów edukacyjnych za niektóre formy aktywności szkoleniowej odbytej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra zdrowia, tj. przed 6 listopada 2004 r., ale nieudokumentowane programem, określającym rzeczywistą liczbę godzin niezbędną do wyliczenia punktów edukacyjnych.

3. W pierwszym półroczu Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie przygotował, zaplanowaną na 7 maja 2005 r., krajową konferencję nt. „Miejsce i rola doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”.

Ośrodkowi powierzono rolę koordynatora merytorycznego konferencji, a w toku przygotowań – także i organizacyjnego. Wśród osób zaproszonych na konferencję znaleźli się przedstawiciele z kręgów polityki, administracji i ochrony zdrowia.
We współpracy z działem szkoleń i promocji OIL zostały wysłane:

– zaproszenia imienne (ok. 144) do prelegentów (z propozycjami tematów wystąpień), gości honorowych, sponsorów,

– zaproszenia bezimienne (ok. 4000 drogą faksową i elektroniczną).

W ramach przygotowań odbyło się wiele spotkań informacyjnych i koordynujących organizację konferencji, oprócz bezpośrednich spotkań wiele uzgodnień dokonywano drogą telefoniczną oraz e-mailową, także tych związanych z organizacją pobytu gości z zagranicy.
W kwietniowym (2005 r.) numerze „Pulsu” ukazało się ogłoszenie informujące o konferencji i oraz jej założeniach programowych.
Bezpośrednio przed konferencją pracownicy Ośrodka odpowiedzialni byli za: – druk materiałów konferencyjnych wraz z programem szczegółowym spotkania; – przygotowanie identyfikatorów i teczek
z materiałami dydaktycznymi; – rejestrację poszczególnych uczestników, co związane było z właściwym naliczeniem punktów edukacyjnych i wystawieniem zaświadczeń. Lekarze, którzy udokumentowali swój udział w konferencji, otrzymali imienne zaświadczenia wraz z informacją o ilości zdobytych punktów edukacyjnych.

Zgodnie z zapowiedzią złożoną 7 maja 2005 r., wszystkim uczestnikom konferencji przekazana została deklaracja końcowa. Stanowisko w niej zawarte ma przyczynić się do podjęcia właściwych inicjatyw legislacyjnych i wykonawczych.
Wykładowcy otrzymali wraz z deklaracją końcową pełny tekst swoich wystąpień w celu dokonania autoryzacji. Zredagowane wypowiedzi, wzbogacone komentarzami i opiniami, posłużą jako baza źródłowa materiałów pokonferencyjnych.
Jednocześnie do wszystkich osób, które otrzymały zaproszenia imienne (ok. 130 osób), a były nieobecne na konferencji, przesłano deklarację końcową oraz materiały konferencyjne zawierające treść poszczególnych prezentacji. Materiały te stanowiły zaproszenie do udziału w dyskusji, której celem było pozyskanie jak największej liczby sojuszników skłonnych wspierać działania samorządu lekarskiego dotyczące doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Aby ograniczyć wydatki związane z wyżej wymienioną korespondencją, pracownicy Ośrodka zajęli się samodzielną dystrybucją części przesyłek.

Znaczącym akcentem pokonferencyjnym było spotkanie przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Andrzeja Włodarczyka oraz dyrektora Ośrodka Krzysztofa Dziubińskiego z wicepremier Izabelą Jarugą-Nowacką, ministrem polityki społecznej. Pani premier wykazała duże zainteresowanie przedstawionym zagadnieniem i złożyła obietnicę kontynuowania tematu w ramach swoich kompetencji. Szczególną uwagę zwróciła na koncepcję ORL w Warszawie utworzenia Europejskiego Funduszu Wyrównawczego jako mechanizmu regulującego przepływ fachowych kadr lekarskich pomiędzy poszczególnymi krajami UE.

4. Prowadzona była ożywiona współpraca z Polskim Towarzystwem Urologicznym i Towarzystwem Internistów Polskich. Współpraca ta jest niezwykle ważna, wpływa bowiem na ujednolicenie procedury potwierdzania lekarzom punktów edukacyjnych i pomaga lekarzom – członkom tych towarzystw – w wywiązywaniu się z obowiązku doskonalenia zawodowego.

5. Pracownicy Ośrodka prowadzili liczne rozmowy z organizatorami szkoleń, mające na celu przybliżenie ich oferty szkoleniowej do rzeczywistych potrzeb i możliwości lekarzy. W rozmowach tych Ośrodek pełni funkcję rzecznika interesów lekarzy, zwracając szczególną uwagę na kryteria jakości oferowanych szkoleń oraz ich dostępność określoną wysokością kosztów uczestnictwa.

6. Personel Ośrodka utrzymuje stały kontakt z lekarzami: poprzez spotkania bezpośrednie, za pośrednictwem rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej, a także w formie comiesięcznych informacji na łamach „Pulsu”. Najczęściej zwracano się do nas z prośbą o wyjaśnienia i interpretacje kolejnych aktów prawnych. Często udzielamy też porad dotyczących sposobów wywiązywania się z obowiązku edukacyjnego nałożonego na lekarzy rozporządzeniem ministra zdrowia.

7. Od początku swojej działalności Ośrodek prowadzi bazę danych zawierającą listę i kalendarz szkoleń, których odbycie uprawnia, w myśl rozporządzenia ministra zdrowia, do uzyskania punktów edukacyjnych. Ułatwia to lekarzom dostęp do poszukiwanej tematyki i formy szkolenia. Od czerwca 2005 r. Ośrodek dysponuje nowym oprzyrządowaniem informatycznym w postaci profesjonalnego rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy.
Pozyskanie nowego oprzyrządowania informatycznego pozwala pracownikom Ośrodka: – usprawnić procedurę realizacji wniosków,
– skrócić czas obsługi podmiotu,
– racjonalnie zarządzać czasem pracy, – automatycznie generować dokumenty (tj. zaświadczenia, uchwały, raporty dotyczące szkoleń
z zakresu poszczególnych specjalizacji i in.).

8. Z inicjatywy Ośrodka prowadzone są rozmowy z dyrektorami zakładów opieki zdrowotnej mające na celu propagowanie organizowania planowanych, wewnętrznych szkoleń zakładowych. Zaletą tej formy jest zlokalizowanie oferty szkoleniowej w miejscu pracy, możliwość nieodpłatnego uzyskiwania punktów edukacyjnych, dostosowania tematów szkolenia do aktualnych potrzeb danego regionu, ściślejsza integracja środowiska lekarskiego i
wiele innych. Tę formę szkolenia propagujemy zwłaszcza w ośrodkach powiatowych.

9. Ośrodek udziela porad i konsultacji przedstawicielom innych okręgowych izb lekarskich w sprawach dotyczących organizacji tego typu placówki oraz przekazuje swoje doświadczenia w zakresie realizacji aktów prawnych regulujących zagadnienia doskonalenia zawodowego lekarzy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ORL w pełni zrealizowała uchwałę XX Zjazdu dotyczącą doskonalenia zawodowego, powołując Ośrodek, który wypełnia zadania zgodnie z zaleceniami Zjazdu.

dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Krzysztof Dziubiński

W „Pulsie” przytoczyliśmy skrócony tekst sprawozdania ODZ.

Archiwum