12 listopada 2005

W sprawie dyskryminujących ograniczeń wiekowych w leczeniu raka jelita grubego

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w załączniku „Leczenie raka jelita grubego Irinotekanem” do zarządzenia nr 8/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne” ustalił, że lek ten może być stosowany u chorych w wieku od 18 do 65 lat, u których stwierdzono raka okrężnicy z przerzutami.
W świetle aktualnej wiedzy medycznej ustalenie górnej granicy wieku u tej grupy chorych nie znajduje żadnego uzasadnienia, co zostało wyraźnie stwierdzone w pismach skierowanych do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przez konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej, doc. dr. hab. med. Macieja Krzakowskiego (z dnia 23 czerwca 2005 r.), i dyrektora Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, prof. Marka Nowackiego.
W wyniku tych pism oraz interwencji ministra zdrowia prezes NFZ wydał zarządzenie nr 49/2005 z dnia 26 lipca 2005 r., na mocy którego zmieniony został załącznik do zarządzenia nr 8/2004 „Leczenie raka jelita grubego Irinotekanem„. W załączniku tym wprowadzono zmianę polegającą na tym, iż dopuszczono stosowanie Irinotekanu w grupie wiekowej powyżej 65 lat, uwarunkowane złożeniem wniosku przez lekarza prowadzącego chorego, potwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej i po wyrażeniu zgody organu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wyraziła opinię, że wyznaczanie górnej granicy wieku dla tej terapii powinno być zniesione. Przemawiają za tym przede wszystkim względy merytoryczne, przedstawione w pismach krajowego specjalisty ds. onkologii klinicznej i Instytutu Onkologii. Wobec braku merytorycznego uzasadnienia – ograniczenie wiekowe w stosowaniu Irinotekanu należy uznać za sprzeczne z art. 68 Konstytucji, art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 4 i 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie negatywnie oceniła pierwotną decyzję prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, kierownika instytucji publicznej, powołanej między innymi do zapewnienia realizacji konstytucyjnego uprawnienia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. W wyniku tej decyzji w trybie administracyjnym lekarze zostali zmuszeni do łamania jednej z podstawowych zasad etyki lekarskiej – postępowania zgodnie z sumieniem i współczesną wiedzą medyczną (art. 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej).
W związku z powyższym Okręgowa Rada Lekarska zgłosiła następujące postulaty:

1) zniesienie przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ograniczenia wiekowego dla terapii raka jelita grubego przy użyciu Irinotekanu, finansowanej ze środków NFZ,

2) uregulowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów już poniesionych przez zakłady opieki zdrowotnej w związku ze stosowaniem tej terapii u osób powyżej 65. roku życia. Ü

Na podstawie
Stanowiska Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z 21 października 2005 r.

Archiwum