5 grudnia 2005

Nowe przepisy prawne

I. 1 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 184, poz. 1542.

II. 2 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 167, poz. 1399.

III. 4 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 179, poz. 1485.

IV. 6 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 181, poz. 1522.

V. 10 października 2005 r. weszło
w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 197, poz. 1643.

VI. 13 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz sposobu ich przekazywania, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 186, poz. 1563.

VII. 13 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 186, poz. 1564.

VIII. 15 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 189, poz. 1590.

IX. 15 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 189, poz. 1603.

X. 15 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 192, poz. 1608.

XI. 15 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 192, poz. 1609.
XII. 15 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 192, poz. 1610.

XIII. 15 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 192, poz. 1611.

XIV. 21 października 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 194, poz. 1625.

XV. 3 listopada weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 191, poz. 1607.

XVI. 21 listopada 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 206, poz. 1724.

XVII. 13 grudnia 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 200, poz. 1661.

mec. Beata Kozyra-Łukasiak
Autorka jest radcą prawnym
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum