8 grudnia 2005

Stanowisko XXIII Zjazdu ORL w Warszawie w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa

Stanowisko XXIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie
z dnia 27 listopada 2005 r.
w sprawie zagrożenia
bezpieczeństwa zdrowotnego
społeczeństwa

Zjazd, reprezentujący lekarzy i lekarzy dentystów Mazowsza, wyraża po raz kolejny głęboki niepokój z powodu stale pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce. Zjazd uważa za swój obowiązek ostrzeżenie najwyższych władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej – Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rządu, administracji rządowej i samorządowej – o stanie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, wynikającego z postępującej degradacji fachowych pracowników ochrony zdrowia. Jednym z zasadniczych powodów tej sytuacji jest trwające od dziesięcioleci upośledzenie płacowe osób wykonujących zawody medyczne w publicznej służbie zdrowia, a w szczególności lekarzy i lekarzy dentystów.
Zjazd zwraca uwagę na to, że dalsze utrzymywanie wynagrodzeń lekarskich na obecnym, dyskryminująco niskim poziomie grozi pogłębianiem się już występującego zjawiska malejącej liczby lekarzy wykonujących zawód w Polsce.
Zagrożenie to spowodowane jest:
– odczuwalnym ubytkiem fachowego personelu medycznego w publicznej służbie zdrowia, w szczególności lekarzy, głównie z powodu najniższych wynagrodzeń w sektorze publicznym,
– narastającymi utrudnieniami, szczególnie z powodów ekonomicznych, w stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
– nasilającym się zjawiskiem wyjazdów lekarzy o najwyższych kwalifikacjach do innych krajów Unii Europejskiej,
– widocznym zmniejszeniem się liczby kandydatów na studia medyczne.
Brak radykalnych kroków zapobiegawczych może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
U progu nowej kadencji parlamentu i najwyższych władz państwowych Zjazd zgłasza postulat:
* zapewnienia osobom wykonującym zawody medyczne przychodów porównywalnych z przychodami w innych państwach Unii Europejskiej o podobnym do Polski poziomie zamożności, a w szczególności wynagrodzeń lekarzy bez specjalizacji do wysokości dwóch średnich krajowych i lekarzy specjalistów do wysokości trzech średnich krajowych w pełnym wymiarze zatrudnienia,
* zapewnienia, w drodze nowelizacji odpowiednich przepisów, warunków ekonomicznych umożliwiających realizację ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego.
Zaniechanie podjęcia przedstawionych wyżej działań grozi, naszym zdaniem, dającym się przewidzieć w perspektywie czasowej załamaniem się każdego z proponowanych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia.
Jednocześnie Zjazd, reprezentujący lekarzy i lekarzy dentystów Mazowsza, deklaruje, poprzez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie, gotowość pełnej współpracy merytorycznej z władzami ustawodawczymi i wykonawczymi w tym zakresie.

Archiwum