21 grudnia 2005

Zespół wypalenia zawodowego

W 2003 r. w Berlinie Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych uchwaliło deklarację w sprawie zespołu wypalenia zawodowego wśród lekarzy, zwracając tym samym uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą praca zawodowa w sektorze usług medycznych.

Wśród międzynarodowych zaleceń znalazły się m.in. rekomendacje dotyczące konieczności oszacowania i monitorowania skali tego zjawiska.

Wypalenie zawodowe nas, lekarzy, jest problemem wymagającym oceny i przeciwdziałania także w Polsce. Takie jest również stanowisko Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

W kwietniu 2005 r., w czasie obrad XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy, biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz potencjalne zagrożenie wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego, podjęto decyzję o konieczności zdiagnozowania problemu i opracowania strategii pomocy lekarzom w tym zakresie.
Zgodnie ze stanowiskiem nr 1 XXII Okręgowego Zjazdu, w drugiej połowie maja br. z inicjatywy Okręgowej Izby Lekarskiej oraz grupy badawczej rozpoczęto prace związane z diagnozą dotyczącą rozpowszechnienia wypalenia zawodowego wśród lekarzy w województwie mazowieckim.

Wypalenie egzystencjalne jest definiowane jako utrata radości i chęci do życia, zanik motywacji do działania, poczucie braku perspektyw, utrata zainteresowań, pogorszenie relacji interpersonalnych oraz niedostrzeganie sensu w różnych aspektach życia. Stan taki jest często konsekwencją przeciążenia zawodowego, efektem mechanizmu stałego porównywania swoich możliwości i potrzeb, osiągnięć
i standardów przyjętych dla danej grupy środowiskowej, wiekowej, jak również zawodowej. Wypalenie zawodowe stanowi wówczas problem nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale również społecznym.
Realizację projektu badawczego rozpoczęto od działań przygotowawczych, które polegały na opracowaniu planu administracji danych i analizy statystycznej (logistyka: umowa z urzędem pocztowym, przepływ danych). Przeprowadzono analizę struktury demograficznej populacji lekarzy z województwa mazowieckiego zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Na podstawie doboru losowego przygotowano listę osób zaproszonych do badania.
Obecnie opracowywane są: matryca bazy danych, strona internetowa służąca do prezentacji anonimowej diagnozy indywidualnej oraz informacja dla respondentów. Do końca 2005 r. planuje się dystrybucję ankiet do wybranych respondentów.

Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do tych Państwa, którzy otrzymają ANKIETY wraz z grudniowym numerem „Pulsu”, o cierpliwe i życzliwe podejście do badania. Wyniki analizy zostaną wykorzystane do konstruktywnych działań na rzecz naszego środowiska zawodowego.

Będą Państwo mogli również uzyskać indywidualnie diagnozę psychologiczną – na podstawie dołączonego do listu kodu dostępu do wyników badania.

Wykonywanie zawodu lekarza wiąże się ze szczególnie wysokim ryzykiem wypalenia zawodowego. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z zagrożeń natury psychologicznej, dotyczących nas samych, jak i przyczyn tego stanu. Wyniki badania będą służyły całemu naszemu środowisku – i nie chodzi w tym wypadku jedynie o diagnozę, lecz również o skuteczne leczenie i zapobieganie.

Anita GĘBSKA-KUCZEROWSKA
koordynator grupy badawczej

Archiwum