19 stycznia 2006

Geriatrzy na Forum 50+

Powołane w 2004 r. Forum 50+. Seniorzy XXI wieku jest platformą skupiającą 17 organizacji działających na rzecz ludzi starszych. Do współpracy zaprasza ekspertów w różnych dziedzinach: geriatrów, polityków społecznych, pedagogów, socjologów. Wyniki ich pracy były prezentowane podczas konferencji zorganizowanej w Fundacji Batorego w Warszawie w listopadzie 2005 r.
O planie działań w ochronie zdrowia mówiła wiceprezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, dr Agnieszka Rajska-Neumann.

Stanowisko Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce

Założenia Narodowego Planu Zdrowotnego na lata 2004-2013 mające na celu zmianę polityki zdrowotnej względem osób starszych nie są uwzględniane w praktyce. Nie uwzględnia się odrębności geriatrii w programach opieki zdrowotnej, nie ma programów prewencji dedykowanej osobom starszym,
a liczba aktywnych geriatrów w Polsce jest zbyt mała
(poniżej 100 czynnych zawodowo geriatrów, a istnieją województwa, w których brak lekarzy tej specjalności – m.in. województwo dolnośląskie, lubuskie, świętokrzyskie). Geriatria nie jest przedmiotem zawartym w minimum programowym kształcenia dla studentów wydziałów lekarskich.
Podstawową zasadą medycyny geriatrycznej jest jej holistyczność, którą zapewnia zespół interdyscyplinarny, składający się co najmniej z: lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta/fizjoterapeuty/specjalisty terapii zajęciowej oraz pracownika socjalnego. Nieuwzględnienie interdyscyplinarności geriatrii w zasadach kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia powoduje, że w procesie opieki zdrowotnej pacjent starszy jest pacjentem dyskryminowanym „z założenia”. Na nielicznych oddziałach geriatrycznych stopniowo zmniejszana jest liczba łóżek, m.in. dlatego że zasady kontraktowania świadczeń z zakresu geriatrii nie przewidują możliwości łączenia kilku procedur diagnostycznych i/lub terapeutycznych stosowanych u jednego pacjenta. Skutkiem jest paradoksalna sytuacja, polegająca na niemożności równoległego leczenia np. nadciśnienia i niewydolności nerek czy otępienia ze współistniejącym zapaleniem płuc u jednego pacjenta, co prawie zawsze ma miejsce u starszych pacjentów. Niekontraktowanie przez NFZ usług z zakresu rehabilitacji geriatrycznej skazuje osoby starsze na niepełnosprawność i zależność od osób trzecich.

Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce proponuje:

  1. Ustalenie zasad kontraktacji usług medycznych uwzględniających specyfikę geriatrii (w tym wielochorobowość) i obejmujących działalność interdyscyplinarnego zespołu geriatrycznego, w skład którego powinien wchodzić co najmniej lekarz, pielęgniarka, rehabilitant/fizjoterapeuta/specjalista terapii zajęciowej oraz pracownik socjalny. Całościowa opieka nad starszym człowiekiem jest niemożliwa bez udziału zespołu specjalistów.
  2. Wdrożenie edukacji z zakresu geriatrii jako obowiązkowego programu szkolenia przeddyplomowego na wszystkich uczelniach medycznych, a także w podyplomowym szkoleniu lekarzy rodzinnych i pielęgniarek.

Ü
bs

Archiwum