21 stycznia 2006

Oferta edukacyjna pod kontrolą

Od pierwszych dni swojej działalności Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów otrzymuje od lekarzy sygnały świadczące o niezadowoleniu z niektórych szkoleń, których odbycie uprawnia do uzyskania punktów edukacyjnych. Najczęściej skargi dotyczą wysokich opłat za szkolenia, nieadekwatnych do ich rzeczywistych kosztów, a tym bardziej do zasobności kieszeni zdecydowanej większości lekarzy. Wiele skarg dotyczy zawężonej oferty programowej oraz jej niewielkiej wartości merytorycznej. Pewne elementy rozpowszechniane są w niezmienionej formie w kolejnych szkoleniach, opatrzonych jedynie innymi parametrami, jak np. miejsce lub temat. Innym zarzutem jest to, że realizacja niektórych szkoleń odbiega od zatwierdzonego programu, zmieniane są harmonogramy kursów, a niekiedy wykładowcy.
Za pomocą jakich środków i narzędzi możemy skutecznie kontrolować jakość realizowanych szkoleń?
Wszystkie wydarzenia edukacyjne, które zostały wprowadzone do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, podlegają kontroli. Organ OIL, prowadzący rejestr, przeprowadza ją albo w sposób planowany, albo w przypadku skarg zgłaszanych przez słuchaczy. Kontrola polega na stwierdzeniu, czy dane wydarzenie edukacyjne realizowane jest zgodnie z dokumentacją, na podstawie której dokonano wpisu do rejestru. Osoby kontrolujące zapoznają się również
z indywidualnymi, bezpośrednimi ocenami słuchaczy, które nie podlegają selekcji ani przetwarzaniu przez organizatora szkolenia. Protokół kontroli przekazywany jest do oceny Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej. W przypadku rażących uchybień Rada może usunąć z rejestru podmiot, który nie spełnia ustawowych warunków szkolenia. Poza tym dla uczestników wydarzeń edukacyjnych przygotowana jest ankieta, dostępna na stronie internetowej OIL w Warszawie (http://www.nil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/dosk_zawod/podstawy#arkusz). Ankieta ma charakter anonimowy, ale lepiej opatrzyć ją swoim hasłem lub nazwiskiem. Możliwość identyfikacji respondenta ogranicza bowiem ewentualne próby „samooceny” podejmowane przez organizatora. Precyzyjność tego narzędzia oceny pozostaje w bezpośrednim związku z liczebnością otrzymanych ankiet opisujących dane szkolenie. Ważne jest również, aby wypełniający czynili to w sposób niezależny, nie poddając się zbiorowej sugestii. Czas niezbędny do sformułowania własnej oceny nie przekracza 10 minut.
Nadesłane ankiety będą poddawane szczegółowej analizie, a formułowane na jej podstawie wnioski będą pomocne w procesie podejmowania decyzji o wpisie do rejestru kolejnych form edukacyjnych. Sugestie uczestników dotyczące oczekiwanej tematyki szkoleń pomogą w negocjowaniu z organizatorami kierunków poszerzenia oferty programowej.
Uwaga! Na naszej stronie internetowej znajduje się aktualizowany na bieżąco wykaz wydarzeń edukacyjnych, które uzyskały akceptację ORL. Uczestniczenie w nich zapewnia uzyskanie punktów edukacyjnych.
Niestety, są jeszcze nierzetelni organizatorzy, którzy obiecują nieuprawnione „przyznawanie” punktów edukacyjnych. Przypominamy, że podstawę przyznania punktów edukacyjnych stanowi rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Warunkiem jest spełnianie przez organizatora wszystkich wymogów przewidzianych prawem. Ü

Krzysztof DZIUBIŃSKI

Archiwum