4 stycznia 2006

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Utylizacja inaczej

Rzecznik Praw Obywatelskich
w listopadzie 2005 r.
wystąpił do ministra
środowiska o interwencję
w sprawie utylizacji
zakaźnych odpadów medycznych
i weterynaryjnych.

Do RPO wpływają skargi od przedsiębiorców zajmujących się utylizacją odpadów medycznych. W ich ocenie, rozwiązania prawne przyjęte w znowelizowanym w dniu 29 lipca 2005 r. przepisie art. 42 ustawy
o odpadach poważnie różnią się
od dotychczasowych i wprowadzają ograniczenie dotyczące utylizacji zakaźnych odpadów medycznych
i weterynaryjnych, zezwalając jedynie na ich spalanie. Autorzy skarg podnoszą, że niespełna dwa lata temu, po wejściu w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, musieli znacznie zainwestować w urządzenia dostosowujące ich działalność do nowych przepisów. Nowa regulacja – znacznie różniąca się od poprzedniej – przynosi im duże straty finansowe w związku ze zniesieniem innych niż spalanie sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się
do ministra środowiska z prośbą
o pomoc w ustaleniu ratio legis nowelizacji art. 42 ustawy o odpadach.

Utrudniony dostęp do dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Obywatelskich
w grudniu 2005 r. zwrócił się
do ministra zdrowia
w sprawie ograniczeń,
z jakimi spotykają się pracownicy jego biura
przy dostępie do informacji
o stanie zdrowia
oraz realizacji świadczeń zdrowotnych dotyczących
osób pozbawionych
wolności.

Zdaniem RPO, od 2004 r. pracownicy jego biura mają trudności z uzyskiwaniem informacji nt. stanu zdrowia osób leczonych podczas pobytu w więzieniu oraz dostępem do ich dokumentacji medycznej. Badając skargi na działalność służby zdrowia, pracownicy ograniczają się wyłącznie do spraw związanych
z dostępnością obywateli do świadczeń medycznych, nie wkraczając
w problematykę merytorycznych decyzji dotyczących diagnostyki
i leczenia – podaje RPO.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że
w obowiązującym stanie prawnym udostępnianie Rzecznikowi dokumentacji medycznej obywatela, który złożył skargę na niewłaściwe leczenie lub traktowanie przez służbę zdrowia, powinno następować na podstawie pisemnego oświadczenia tego obywatela, zawierającego zgodę na przetwarzanie danych dotyczących jego stanu zdrowia. Uzyskiwanie od autora każdego wniosku pisemnej zgody na udostępnienie Rzecznikowi dokumentacji medycznej lub danych z tej dokumentacji stanowi poważne utrudnienie
w pracy RPO. Przede wszystkim zaś opóźnia merytoryczne rozpatrzenie wniosku bądź uniemożliwia niezwłoczne podjęcie interwencji.
RPO wnosi zatem o podjęcie przez ministra zdrowia inicjatywy ustawodawczej w celu znowelizowania ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przez dodanie przepisu stanowiącego, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest podmiotem, któremu zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest udostępnić prowadzoną dokumentację medyczną pacjenta korzystającego z jego świadczeń zdrowotnych. Za takim rozwiązaniem opowiedział się także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poinformował RPO.

AK

Archiwum