17 stycznia 2006

Z Trybunału Konstytucyjnego – Ustawa o ZOZ-ach niezgodna z Konstytucją

Brak w ustawie szczegółowych wytycznych dotyczących wydania rozporządzenia oznacza, że nie ma podstawy
prawnej do jego wydania – orzekł w listopadzie 2005 r. Trybunał Konstytucyjny. Stwierdził więc, że przepisy ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej i wydane na jej podstawie
cztery rozporządzenia są niezgodne z Konstytucją RP.

Trybunał odroczył wykonanie wyroku, gdyż uchylenie zakwestionowanych przepisów ustawy o ZOZ spowodowałoby lukę prawną. Przepisy uznane za niekonstytucyjne przestaną obowiązywać od 31 maja 2006 r.
Według Trybunału, ministrowie: zdrowia, transportu i gospodarki morskiej, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji przekroczyli swoje uprawnienia, wydając rozporządzenia dotyczące dokumentacji medycznej tylko na podstawie ogólnych przepisów ustawy o ZOZ.
TK podkreślił, że „brak stanowiska ustawodawcy w jakiejś sprawie jest interpretowany jako nieudzielenie w danym zakresie kompetencji normodawczej”. „Upoważnienie nie może bowiem opierać się na domniemaniu objęcia swym zakresem materii w nim niewymienionej” – napisano w uzasadnieniu wyroku.
Podczas rozprawy przed Trybunałem o uznanie przepisów ustawy o ZOZ za niezgodne z Konstytucją wnosili: przedstawiciele prokuratora generalnego, Sejmu i trzech z czterech przedstawicieli ministrów (zdrowia, sprawiedliwości, transportu i budownictwa). Odmiennego zdania był przedstawiciel MSWiA. Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej została wydana w 1991 r., przed wejściem w życie Konstytucji (1997 r.). Jednak – jak stwierdził Trybunał – „uzupełnienie (ustawy) o wytyczne (dot. rozporządzeń) powinno nastąpić przy okazji nowelizacji danej ustawy”. Trybunał przypomniał, że od 1997 r. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej była wielokrotnie nowelizowana.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że rozporządzenia nie powinny dotyczyć np. odpłatności za dokumentację medyczną. Uznał, że sprawy dotyczące odpłatności powinny się znaleźć w ustawie. Zdaniem Trybunału, opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej nie ma charakteru podatku ani daniny; nie ma zatem potrzeby szczegółowego określenia stawek; wystarczy ustalenie górnej granicy opłat za stronę dokumentacji medycznej. Ü

AK

Archiwum